Poráč - Revitalizácia centra obce

Začiatok realizácie projektu: 30.6.2010; Ukončenie realizácie projektu: 13.12.2011; Celkové náklady projektu: 282 371,61€

Názov projektu: Poráč - Revitalizácia centra obce
ITMS Kód projektu: 22140120005
Prijímateľ: Poráč
Okres: Spišská Nová Ves
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program: Regionálny operačný program
Prioritná os: Prioritná os 4: Regenerácia sídel
Oblasť podpory: 4.1a – samostatne dopytovo orientované projekty

Informácie o obci:Prvá písomná zmienka o obci Poráč je z roku 1277. V roku 1382 sa objavuje pod názvom Vereshégy, čo v preklade z maďarčiny znamená Červený vrch. Pomenovanie súviselo s charakteristickým zafarbením horniny v blízkom okolí. V roku 1471 sa uvádza nemecká verzia názvu Rotenberg. Až v roku 1474 sa objavuje jej súčasné pomenovanie Palocz, Porach. Najstaršie dejiny Poráča sú spojené s miloveckým panstvom. Po Apródovcoch zo Šariša a Počovcoch z Chraste získal obec v 15. storočí spišský kastelán Ladislav Lapispataky. To však netrvalo dlho, začiatkom 16. storočia Poráč získali Mariássyovci, z Markušoviec. Z hľadiska hospodárskeho rozvoja sa okrem poľnohospodárskej výroby obyvatelia zaoberali dobývaním rúd priamo vo svojom chotári. Popri medi sa tu ťažili vzácne kovy zlato a meď.

V súčasnosti má táto obec približne 1015 obyvateľov.

Popis projektu:Prioritným cieľom projektu bolo zvýšenie konkurencieschopnosti obce a regiónu prostredníctvom investície do hmotnej infraštruktúry v centrálnej časti obce. Realizáciou projektu sa docielilo vybudovanie nových objektov, ktoré poskytnú obyvateľom obce nové služby a zrekonštruované objekty zase budú v technicky vyhovujúcom stave a už teraz môžu bezpečne slúžiť svojmu účelu. Realizované aktivity projektu zvýšili vybavenosť, kvalitu a bezpečnosť verejných priestranstiev, čím sa podporil ďalší rozvoj obce a regiónu. Povrch komunikácii bol zbavený bez výtlkov a jám. V rámci parku sa inštalovali prvky drobnej architektúry a jestvujúce boli rekonštruované. Verejné osvetlenie v centrálnej časti bolo zrekonštruované. Bol vybudovaný nový autobusový prístrešok a chodníky. Obyvatelia obce získali reprezentatívne centrálne priestranstvo, ktoré im slúži ako aj turistom a návštevníkom. Môžu žiť v konkurencieschopnejšom prostredí, čím sa vytvorili podmienky pre ďalší rozvoj obce a regiónu.

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Vytvorené: 03.11.2015 14:22
Upravené: 19.07.2016 13:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról