Poproč - Revitalizácia centrálnej zóny v obci

Začiatok realizácie projektu: 21.6.2010; Ukončenie realizácie projektu: 5.10.2012; Celkové náklady projektu: 985 867,22€

Názov projektu: Revitalizácia centrálnej zóny v obci Poproč
ITMS Kód projektu: 22140120404
Prijímateľ: Poproč
Okres: Košice-okolie
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program: Regionálny operačný program
Prioritná os: Prioritná os 4: Regenerácia sídel
Oblasť podpory: 4.1a – samostatne dopytovo orientované projekty

Informácie o obci:Prvá písomná zmienka o obci Poproč pochádza z roku 1255. Vzhľadom na svoju polohu v juhovýchodnej časti Slovenského rudohoria bola priam predurčená na dolovanie rúd, a tak baníctvo prinieslo na dlhé obdobie obci prosperitu. Okrem toho obyvatelia obrábali pôdu, pracovali v lese, boli pastiermi, uhliarmi a remeselníkmi. Počas svojej 754-ročnej histórie sa obec vyvíjala, rástla a modernizovala, hoci banícka činnosť je už dávno minulosťou, Medzi najvýznamnejšie historické pamiatky obce patrí rímskokatolícky Kostol Všetkých svätých z roku 1766, Kaplnka Ružencovej Panny Márie a kamenná kaplnka navrhovaná na zaradenie medzi chránené kultúrne banské objekty.

Popis projektu:Realizáciou predmetného projektu obec Poproč sa dosiahla komplexná revitalizácia a obnova centrálnej zóny obce Poproč v záujme skvalitňovania miestnej infraštruktúry, ktorá prispieva k zlepšeniu kvality života miestnych obyvateľov, zvýšila konkurencieschopnosť obce. Keďže sa jedná o základnú centrálnu zónu obce pozostávajúcu z dvoch lokalít prepojených miestnou komunikáciou, v ktorej je sústredená občianska vybavenosť poskytujúca základné služby pre miestne obyvateľstvo. Zrekonštruované a nové objekty zabezpečujú bezkolízny prístup k okolitej rodinnej zástavbe a tiež k zariadeniam občianskej vybavenosti obce. Zrekonštruované boli miestne komunikácie , bezbariérové chodníky + spevnené plochy s parkoviskom pred OcÚ , bola vysadená nová zeleň, ktorej súčasťou sú prvky drobnej architektúry a fontána. Obyvatelia majú k dispozícii novú zastávku autobusu, zrekonštruovaný most preklenujúci potok a upravený výpust potoka. Prostredníctvom rekonštrukcie výstavby nového verejného osvetlenia sa výrazne zlepšila ochrana a bezpečnosť osôb a majetku, ako aj znížila sa nehodovosť a úrazovosť na verejných komunikáciách.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Vytvorené: 03.11.2015 14:22
Upravené: 19.07.2016 13:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról