Parchovany - Miestne komunikácie, chodníky a verej

Začiatok realizácie projektu: 8.4.2011; Celkové náklady projektu: 512 419,12€

Názov projektu: Miestne komunikácie, chodníky a verejné priestranstva Parchovany
ITMS Kód projektu: NFP 22140120194
Prijímateľ: Parchovany
Okres: Trebišov
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program: Regionálny operačný program
Prioritná os: Prioritná os 4: Regenerácia sídel
Oblasť podpory: 4.1a – samostatne dopytovo orientované projekty

Informácie o obci:Obec doložená v roku 1320 ako Parnow, a až v roku 1948 ako Parchovany. Patrila rodine Baksovcov, neskoršie viacerým zemianskym rodinám, v roku 1398 Eszényiovcom, v roku 1598 Rákócziovcom, Bocskyovcom, od roku 1672 do 19. storočia rodine Molnárovcov, v 19. storočí Andrássyovcom. Obyvatelia zaoberali sa poľnohospodárstvom, ovocinárstvom a chovali dobytok. Na Andrássyho veľkostatku vyrábali syr a chovali kone. Po roku 1918 sa obyvatelia živili poľnohospodárstvom, košikárstvom a tkáčstvom. Je tu štátna inseminačná stanica. V roku 1960 tu vybudovali rybník.

Popis projektu:Obec vzhľadom na svoju históriu chce zatraktívniť svoju centrálnu časť nielen pre svojich občanov, vytvoriť podmienky pre oživenie turizmu vzhľadom na existujúci park so vzácnymi drevinami z čias grófskeho rodu Andrássyovcov ako aj priľahlej prírody v povodí toku rieky Topľa. Realizáciou projektu sa v obci vytvorí priestor pre kvalitnejší prístup k zariadeniam občianskej infraštruktúry vďaka bezbariérovemu riešeniu chodníkov v dĺžke 1027,5 m. Zrekonštruuje sa 1227,04 m miestnej komunikácie a jej subsystémov. Zvýši sa bezbečnosť daných priestranstiev výstavbou 43 ks verejného osvetleniaa výstavbou 2 nových zastávok sa zvýši kultúra cestovania pre občanov.Úpravou priestranstva o výmere 285 m2 sa zlepšia podmienky pre zhromažďovanie občanov. Rekonštrukcia predmetnej lokality vytvorí predpoklad pre realizáciu ďalšej revitalizácie ostatných častí obce.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Vytvorené: 03.11.2015 14:19
Upravené: 19.07.2016 13:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001