Nižná Slaná - Obnova centrálnej zóny obce

Začiatok realizácie projektu: 8.4.2011; Celkové náklady projektu: 620 179,77€

Názov projektu: Obnova centrálnej zóny obce Nižná Slaná
ITMS Kód projektu: 22140120481
Prijímateľ: Nižná Slaná
Okres: Rožňava
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program: Regionálny operačný program
Prioritná os: Prioritná os 4: Regenerácia sídel
Oblasť podpory: 4.1a – samostatne dopytovo orientované projekty

Informácie o obci:Nižná Slaná - patrí medzi banské osady na Gemeri. Meno dostala pravdepodobne od soľnej cesty, ktorá viedla z poľských miest Bochnie a Wieličky našou dolinou už za čias Veľkomoravskej ríše. V tom čase ešte nemala prívlastok Nižná. V obci sa od nepamäti ťažilo okrem železnej rudy aj drahé kovy a to hlavne striebro, rýdza ortuť a rumelka. V roku 1241 plienili územie Tatári, ktorí prešli celou slanskou dolinou a spustošili všetko čo len mohli. Po odtiahnutí Tatárov povolávajú k nám uhorskí panovníci nemeckých baníkov, špecialistov, ktorí už ovládali hĺbinné dobývanie. Nemecká kolonizácia čiastočne zasiahla aj obec o čom svedčia mená niektorých občanov, alebo aj niektoré chotárne názvy. V 15. storočí po Lipanskej bitke v roku 1434 prichádzajú k nám husiti – bratríci. Využívajú kostol a hrad Muránčok, ktoré si opevnili. Kostol je pôvodne gotický, postavený v druhej polovici 14. storočia. V rokoch 1594, 1740, 1785 a 1825 bol obnovovaný. Obec bola dôležitou križovatkou aj v stredoveku. Soľ, ktorá sa privážala z poľských miest sa určitá čiastka z nej nechávala v dolnom – nižnom sklade.

Popis projektu:Realiz. aktivít projektu, to je rekonštrukcia spevnených plôch centrálnej zóny obce, rekonštrukcia parkovej zelene a oddychovej zóny, ako aj výstavbou chodníkov pre peších a cyklistov a rekonštrukcia lávok a náväzných komunikácií s bezbariérovou úpravou sa dosiahne zvýšenie návštevnosti obce, zlepšenie turistického ruchu a prílev nových investorov, čo bude mať pozitívny vplyv na ďalší rozvoj obce a získanie dostatočného objemu finančných prostriedkov na udržiavanie dosiahnutého stavu. K udržateľnosti výsledkov projektu bude obec používať viac zdrojové financovanie:normatívny príspevok štátu a obecné finančné zdroje.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Vytvorené: 03.11.2015 14:19
Upravené: 19.07.2016 13:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001