Moldava nad Bodvou - Rekonštrukcia centra mesta

Začiatok realizácie projektu: 27.5.2010; Ukončenie realizácie projektu: 15.8.2012; Celkové náklady projektu: 1 143 969,42€

Názov projektu: Rekonštrukcia centra mesta a zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev v Moldave nad Bodvou
ITMS Kód projektu: 22140120043
Prijímateľ: Moldava nad Bodvou
Okres: Košice-okolie
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program: Regionálny operačný program
Prioritná os: Prioritná os 4: Regenerácia sídel
Oblasť podpory: 4.1a – samostatne dopytovo orientované projekty

Informácie o obci:Prvá zmienka o obci je z roku 1255. Obec patrila pod Abovsko-turniansku župu, okres Moldava nad Bodvou, Košický kraj. Po roku 1960 sa obec začlenila pod okres Košice – vidiek. Služobnícka osada kráľovského panstva Turňa sa spomína 1255 (obyvatelia boli povozníci). V roku 1345 sa stala kráľovským mestom, ktoré koncom 14. storočia často zálohovali Rozgonyiovcom a iným, 1497 prešlo ako záloha za pôžičku do domínia Košíc. V r. 1393 je doložený rozsiahly trh a Moldava ako stredisko tranzitného obchodu s vínom. Po víťazstve pri Drienovci 1446 mesto a kostol opevnili. V r. 1794 mesto vyhorelo i s 5000-zväzkovou knižnicou a archívom. V 19. storočí postihli mesto nové živelné pohromy a kleslo na úroveň veľkej obce. V r. 1876 sa stalo sídlom slúžnovského obvodu.

Za I. ČSR bolo mesto poľnohospodárske mestečko známe vinohradníctvom, ovocinárstvom, výrobou čižiem. So svojím poľnohospodárskym okolím trpelo chronickou nezamestnanosťou. V meste sa neskôr rozvinula drevovýroba, drevospracujúce družstvo (výroba nábytku), píla, ČSAO (opravovňa áut), zlievareň, tehelňa, mlyn, pekárne, bitúnok.

Popis projektu:Cieľom projektu bolo zvýšenie konkurencieschopnosti a kultúrno-turistického potenciálu mesta a s tým súvisiace zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev a infraštruktúry a to vytvorením ucelenej kultúrno-oddychovej zóny. Projekt bol orientovaný na všetky segmenty bez akejkoľvek diskriminácie, k čomu prispelo aj vybudovanie bezbariérových prístupov. Riešením projektu sa docielil kladný vplyv aj na životné prostredie a znižovanie environmentálnych záťaží. Zvýšila sa bezpečnosť verejných priestranstiev výstavbou a rekonštrukciou verejného osvetlenia. Zvýšila sa konkurencieschopnosť a kultúrno-turistický potenciál mesta a s tým súvisiace zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev a infraštruktúry vytvorením ucelenej kultúrno-oddychovej zóny.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Vytvorené: 03.11.2015 14:18
Upravené: 19.07.2016 13:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001