Mlynky - Revitalizácia centra obce

Začiatok realizácie projektu: 12.4.2011; Celkové náklady projektu: 358 841,54€

Názov projektu: Revitalizácia centra obce Mlynky
ITMS Kód projektu: 22140120538
Prijímateľ: Mlynky
Okres: Spišská Nová Ves
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program: Regionálny operačný program
Prioritná os: Prioritná os 4: Regenerácia sídel
Oblasť podpory: 4.1a – samostatne dopytovo orientované projekty

Informácie o obci:Obec Mlynky vznikla spojením baníckych osád : Mlynky, Palcmanská Maša, Prostredný Hámor, Biele Vody, Havrania Dolina, Rakovec a Sykavka. V baniach chotára sa ťažila železná a medená ruda. Začiatkom 19. Storočia postavili podnikatelia Leopold a Samuel Palcmanovci v Palcmanskej Maši vysokú pec a hámre. V roku 1843 predali podnik Coburgovcom.

Mlynky boli do roku 1960 osadou Spišskej Novej Vsi. Významná baňa bola na Bielych Vodách. Samostatný banský závod pracoval na Mlynkoch až do roku 1963. V roku 1966 sa banské podnikanie v obci ukončilo.

Popis projektu:Prioritným cieľom projektu bolo zvýšenie konkurencieschopnosti obce a regiónu prostredníctvom investície do hmotnej infraštruktúry v centrálnej časti obce.

Realizáciou projektu sa docielilo vybudovanie nových objektov, ktoré poskytujú obyvateľom obce nové služby a zrekonštruované objekty zase sú v technicky vyhovujúcom stave a môžu bezpečne slúžiť svojmu účelu. Realizované aktivity projektu zvýšili vybavenosť, kvalitu a bezpečnosť verejných priestranstiev, čím sa podporil ďalší rozvoj obce a regiónu.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Vytvorené: 03.11.2015 14:18
Upravené: 19.07.2016 13:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001