Michalovce - Regenerácia centrálnej mestskej zóny

Začiatok realizácie projektu: 22.6.2010; Ukončenie realizácie projektu: 3.7.2012; Celkové náklady projektu: 988 298,25€

Názov projektu: Regenerácia centrálnej mestskej zóny mesta Michalovce
ITMS Kód projektu: 22140120349
Prijímateľ: Michalovce
Okres: Michalovce
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program: Regionálny operačný program
Prioritná os: Prioritná os 4: Regenerácia sídel
Oblasť podpory: 4.1a – samostatne dopytovo orientované projekty

Informácie o obci:Doteraz najstaršia písomná zmienka sa viaže k r. 1244. Priaznivá poloha Michaloviec na brehu Laborca a križovatke ciest, pomohla prerásť dedine v mesto. V 15. storočí sa Michalovce stali najvýznamnejším hlavným trhovým strediskom z 12 mestských sídiel rozložených na východoslovenskej nížine. Výrazný rozvoj mestu prinieslo znova až obdobie 19. storočia. V roku 1828 tu pracovalo 49 remeselníckych dielní, ktoré zastúpili všetky druhy (22) remeselnej výroby licenčne vykonávaných na Zemplíne. Charakter prevažne poľnohospodárskeho mesta, ktoré mali Michalovce do obdobia roku 1945, zmenil značný počet novovzniknutých priemyselných podnikov po roku 1945. V 50 – 60tych rokoch 20. storočia pribudli závody na spracovanie poľnohospodárskych produktov, textilu, strojárske a stavebné podniky. Medzi ne patrili Poľnohospodársky nákupný a zásobovací podnik, Východoslovenské mliekarne, Východoslovenské pekárne a cukrárne, Slovenské sladovne, Východoslovenské hydinárske závody, Odevné závody, Odeta – výrobné družstvo. Jedným z najväčších závodov je Vihorlat Snina s exportom svojich výrobkov a z ďalších sú to Naftové doly, Závod na výrobu keramických dlaždíc, Pozemné stavby, Inžinierske stavby.

Popis projektu:Cieľom projektu bolo zvýšiť atraktivity a konkurencieschopnosť mesta prostredníctvom investícií do hmotnej infraštruktúry v centre mesta. Posilnenie vybavenosti centrálnej mestskej zóny, zvýšiť jej bezpečnosť, estetičnosť a atraktivitu pre všetkých obyvateľov i návštevníkov mesta a regiónu, posilnenie konkurencieschopnosti verejného priestranstva s vysokou občianskou vybavenosťou a dôležitou administratívou. Projekt komplexne doriešil nám. Slobody a ul. Śtefánikovu. Z rekonštruovali sa miestne komunikácie ul. Štefánikovej, priľahlé parkoviska, chodníky, spevnené plochy pre peších. Rekonštrukciou prešli fontány, terasy na zhromažďovanie občanov, vybudovala sa cyklotrasa. Bolo vynovené verejné osvetlenie a vysadená zeleň. Doplnili sa parkové lavičky, pitné fontány, odpadkové koše a iné chýbajúce prvky. Zelené plochy sú lemované múrikom, ktorý príležitostne slúži na sedenie. V okolí fontány a parkovísk bolo osadené nové ver. osvetlenie. Parkovisko je riešené kolmým státím po oboch stranách komunikácie. Cyklistická trasa bola napojená na existujúcu. Hranicu medzi parkoviskom a cykl. trasou tvorí zelený pás s výsadbou nových stromov. Doriešilo sa zredukovanie vodnej plochy nefunkčnej fontány, nová tzv. chodníková fontána je riešená tak, aby nebola tvorená vodnou plochou, ale aby dostatočne zvlhčovala vzduch. Rekonštrukcia bola navrhnutá tak, aby funkčne nadväzovala na nám. Osloboditeľov

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Vytvorené: 03.11.2015 14:17
Upravené: 19.07.2016 13:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Informačno-poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy