Michaľany - Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev v obci Michaľany

Začiatok realizácie projektu: 30.7.2010; Celkové náklady projektu: 659 929,26€

Názov projektu: Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev v obci Michaľany
ITMS Kód projektu: NFP 22140120288
Prijímateľ: Michaľany
Okres: Trebišov
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program: Regionálny operačný program
Prioritná os: Prioritná os 4: Regenerácia sídel
Oblasť podpory: 4.1a – samostatne dopytovo orientované projekty

Informácie o obci:Osídlenie v neolite. Sídlisko bukovohorskej kultúry. Obec je starého pôvodu, doložená v roku 1273 ako Kismihaly, a až v roku 1927 ako Michaľany. Belo IV. daroval jej územie v roku 1252 Michalovi, synovi Bertolda. V roku 1405 patrila Isépyovcom, Cseleyovcom a Dobyovcom, neskoršie viacerým zemepánom. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. Zúčastnili sa na povstaní v roku 1831. Začiatkom 20. storočia pracovala v chotári rafinéria nafty. V roku 1876 sa Michaľany stali sídlom okresu. Obec bola v rokoch 1938-1944 pripojená k Maďarsku. Michaľany sú dôležitou železničnou križovatkou.

Popis projektu:Zrekonštruované pešie trasy, komplexné riešenie výškových pomerov jestvujúcich trás chodníkov, doplnenie chýbajúcich prepájacích trás chodníkov spolu s odvodnením a ich zosúladenie s danými šírkovými pomermi v zastavanom území obce.

Vybudovaná autobusová zastávka v centre obce s priestorom na čakanie spojov. Upravené, zrekonštruované koryto potoka.

Kultivované prostredie v okolí OcÚ a pred zdravotným strediskom. V týchto najfrekventovanejších plochách obce osadené lavičky pre oddych a čakanie.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Vytvorené: 03.11.2015 14:17
Upravené: 19.07.2016 13:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Informačno-poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy