Medzev - Rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu

Začiatok realizácie projektu: 5.4.2011; Celkové náklady projektu: 184 900,00€

Názov projektu: Rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu v záujmovom území mesta Medzev
ITMS Kód projektu: 22130220011
Prijímateľ: Medzev
Okres: Košice-okolie
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program: Regionálny operačný program
Prioritná os: Prioritná os 3: Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu
Oblasť podpory: 3.2b – neinvestičné aktivity v cestovnom ruchu

Informácie o obci:Obec s tradičnou železiarskou výrobou, vznikla 1960 zlúčením Nižného a Vyšného Medzeva. Obec patrila pod Abovsko-turniansku župu, okres Moldava nad Bodvou. Po roku 1960 sa obec začlenila pod okres Košice – vidiek. Okrem baníctva a hámorníctva sa zaoberali poľnohospodárstvom a spracovaním kože. V roku 1639 potvrdil cisár cechové artikuly pre kováčov, obuvníkov, stolárov a zámočníkov. Tunajší hámorskí kováči vyvážali poľnohospodárske náradie aj do zahraničia.

K najvyznanejším kultúrnym pamiatkam patria: Kostol – r.k. gotika. z 15. storočia, zbarokizovaný v roku 1735. Mariánsky stĺp – z 18. Storočia, Železný hámor – na vodný pohon , Pomník SNP , Kostol – r. k. barok-klas. z roku 1773, hlavný oltár pochádza z jasovského kláštora. Skupinová cestná zástavba – murované banícke a hámornícke domy so vstupnou sieňou pri izbe a so sedlovou šindľovou strechou sú z 19. storočia.

Popis projektu:Cieľom projektu je posilniť záujmové územie mesta Medzev a zvýšiť jeho atraktivitu a konkurencieschopnosť prostredníctvom zlepšenia infraštruktúry cestovného ruchu.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Vytvorené: 03.11.2015 14:16
Upravené: 19.07.2016 13:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Výzva pre stredné školy Informačno-poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy