Medzev - Regenerácia centrálnej časti mesta

Začiatok realizácie projektu: 18.5.2010; Celkové náklady projektu: 638 672,31€

Názov projektu: Regenerácia centrálnej časti mesta Medzev
ITMS Kód projektu: 22140120008
Prijímateľ: Medzev
Okres: Košice-okolie
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program: Regionálny operačný program
Prioritná os: Prioritná os 4: Regenerácia sídel
Oblasť podpory: 4.1a – samostatne dopytovo orientované projekty

Informácie o obci:Obec s tradičnou železiarskou výrobou, vznikla 1960 zlúčením Nižného a Vyšného Medzeva. Obec patrila pod Abovsko-turniansku župu, okres Moldava nad Bodvou. Po roku 1960 sa obec začlenila pod okres Košice – vidiek. Okrem baníctva a hámorníctva sa zaoberali poľnohospodárstvom a spracovaním kože. V roku 1639 potvrdil cisár cechové artikuly pre kováčov, obuvníkov, stolárov a zámočníkov. Tunajší hámorskí kováči vyvážali poľnohospodárske náradie aj do zahraničia.

K najvyznanejším kultúrnym pamiatkam patria: Kostol – r.k. gotika. z 15. storočia, zbarokizovaný v roku 1735. Mariánsky stĺp – z 18. Storočia, Železný hámor – na vodný pohon , Pomník SNP , Kostol – r. k. barok-klas. z roku 1773, hlavný oltár pochádza z jasovského kláštora. Skupinová cestná zástavba – murované banícke a hámornícke domy so vstupnou sieňou pri izbe a so sedlovou šindľovou strechou sú z 19. storočia

Popis projektu:Cieľom projektu bolo zvýšiť konkurencieschopnosť a atraktivitu mesta Medzev prostredníctvom investícií do hmotnej infraštruktúry v jeho centrálnej časti. Stavebnými intervenciami boli po úspešnom ukončení tohto projektu komplexne obnovená jeho centrálna zóna. Zrekonštruovali sa miestne komunikácie s príslušným dopravným značením a dažďovou kanalizáciou, zrekonštruovali sa chodníky /2 vetvy/, zmodernizovalo verejné osvetlenie , vystavila sa nová autobusová zastávka a zrekonštruoval sa aj prístrešok. Boli upravené verejné priestranstvá, zrealizovali sa sadové úpravy a osadili nové prvkov drobnej architektúry.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Vytvorené: 03.11.2015 14:16
Upravené: 19.07.2016 13:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Informačno-poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy