Margecany - Regenerácia sídla

Začiatok realizácie projektu: 21.6.2010; Ukončenie realizácie projektu: 20.9.2011; Celkové náklady projektu: 999 943€

Názov projektu: Regenerácia sídla Margecany
ITMS Kód projektu: 22140120048
Prijímateľ: Margecany
Okres: Gelnica
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program: Regionálny operačný program
Prioritná os: Prioritná os 4: Regenerácia sídel
Oblasť podpory: 4.1a – samostatne dopytovo orientované projekty

Informácie o obci:Prvé písomné zmienky o Margecanoch sú z roku 1235. Z nich vyplýva, že dedinka Margecany vznikla v chotári banského mesta Gelnica a jej pôvodný názov sa viaže k názvu tunajšieho kostola. Napriek značnému poklesu obyvateľov následkom morových epidémií v rokoch 1662-1710 boli Margecany na konci 18. storočia už významným územným sídlom. Dokazuje to aj skutočnosť, že mali svoju pečať. Jej vznik je datovaný rokom 1789. Na pečati je zobrazená sv. Margita s troma margarétami a nápis “Sigil: Communitatis Margithfalva 1789″. Uvedená pečať je uchovaná na listine. Roku 1918 postihla obec epidémia “Španielskej chrípky”. V roku 1937 bol do obce zavedený el. prúd.

Popis projektu:Cieľom projektu bolo posilnenie občianskej vybavenosti obce Margecany prostredníctvom regenerácie centrálnych častí sídla. Na miestnych komunikáciách boli opravené výtlky a zriadený nový živičný kryt ohraničený cestným obrubníkom. Boli upravené a označené miestna na státie motorových vozidiel a nástupné ostrovčeky autobusovej dopravy. Jestvujúce chodníky boli upravené betónovou dlažbou na štrkovom lôžku. Chodníky majú bezbariérovej úprave v centrálnych častiach v pojazdnom prevedení. Bolo rozšírené a zmodernizované verejné osvetlenie. Zriadili sa dva prístrešky pre autobusové nástupište. V parkovej časti priestranstiev bolo zriadené detské ihrisko a malá fontána. Informačné prvky v podobe tabúľ, smerovníkov, hodín a dopravného značenia uľahčujú orientáciu najmä pre návštevníkov ale aj pre obyvateľov obce.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Vytvorené: 03.11.2015 14:15
Upravené: 19.07.2016 13:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Výzva pre stredné školy Dedina roka