Malčice - Revitalizácia verejných priestranstiev

Začiatok realizácie projektu: 10.5.2010; Ukončenie realizácie projektu: 20.9.2011; Celkové náklady projektu: 347 025,49€

Názov projektu: Revitalizácia verejných priestranstiev v obcí Malčice
ITMS Kód projektu: 22140120015
Prijímateľ: Malčice
Okres: Michalovce
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program: Regionálny operačný program
Prioritná os: Prioritná os 4: Regenerácia sídel
Oblasť podpory: 4.1a – samostatne dopytovo orientované projekty

Informácie o obci:Malčice sú známou archeologickou lokalitou (paleolit, neolit, doba bronzová a laténska). Archeologické, písomné a jazykovedné doklady vedú k poznatku, že dedina Malčice jestvuje od veľkomoravského obdobia a patrí k najstarším v okolí. Názov dediny je prvýkrát písomne doložený v roku 1213. V Malčiciach stál aj kaštieľ, ktorý vystavali okolo roku 1862. Počas druhej svetovej vojny bol však úplne zničený a krásny park s exotickými stromami bol vyrúbaný. Okrem hradu a kaštieľa Súpis pamiatok ešte uvádza päť zemepanských kurií a kúpele.Malčice boli významné svojim aktívnym a bojovým vystúpením v časoch sedliackeho povstania na východnom Slovensku v roku 1831. Obyvatelia sa zaoberali chovom oviec, ošípaných a výrobou sudov. Začiatkom 20. storočia bola v obci výrobňa syrov a parná píla.

V súčasnosti žije v obci približne 1424 obyvateľov.

Popis projektu:Cieľom projektu bolo zvýšenie atraktívnosti a konkurencieschopnosti obce Malčice prostredníctvom investícií do hmotnej infraštruktúry obce. Cez rekonštruovanú zastávku, vybudované a rekonštruované chodníky, rekonštruované komunikácie, upravené verejné priestranstvá a vybudované verejné hygienické zariadenie sa podarilo skvalitniť lokálnu infraštruktúru vo vidieckej obci, ktorá podporuje miestne podnikanie a vznik nových pracovných príležitostí, zlepšili sa základné služby miestnym obyvateľom a návštevníkom a zlepšil sa stav obecného majetku. Upravené boli aj verejné priestranstvá, verejná zeleň, vystavané a rekonštruované boli chodníky, komunikácie, zastávka a vybudované sú aj nové verejné hygienické zariadenia. Dobrý stav jednotlivých objektov je nevyhnutnosťou, pretože od kvality miestnej infraštruktúry obce sa odvíja jej celkový rozvoj. Životné podmienky obyvateľov obce Malčice sú po ukončení implementácie projektu výrazne skvalitnené.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Vytvorené: 03.11.2015 14:15
Upravené: 19.07.2016 13:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Informačno-poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy