Letanovce - Rekonštrukcia a modernizácia verejných priestranstiev

Začiatok realizácie projektu: 22.6.2010; Ukončenie realizácie projektu: 5.3.2012; Celkové náklady projektu: 224 993,87€

Názov projektu: Rekonštrukcia a modernizácia verejných priestranstiev a prvkov verejnej zelene v obci Letanovce
ITMS Kód projektu: 22140120348
Prijímateľ: Letanovce
Okres: Spišská Nová Ves
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program: Regionálny operačný program
Prioritná os: Prioritná os 4: Regenerácia sídel
Oblasť podpory: 4.1a – samostatne dopytovo orientované projekty

Informácie o obci:Je to jedna z veľmi starých obci Spiša. Veď v jej blízkom okolí bolo pomerne husté praveké osídlenie veľkélho významu. Stalo sa to 7. októbra 1250. To je aj najstaršia zmienka o Letanovciach, ktorá sa zachovala na pergamene a ňou Letanovce vstupujú do histórie. Odvtedy sa Letanovce často spomínajú, obyčajne v súvislosti s majetkovými transakciami alebo spormi. V roku 1281 nastáva vo vlastníctve Letanoviec zmena, ktorá potom ostala v platnosti niekoľko storočí. Spišský prepošt Mutimír daroval polovicu dôchodkov z Letanoviec a Arnutoviec Spišskej kapitule. Tak sa o vlastníctvo Letanoviec rozdelili prepošt s kapitulou. Ústrednou budovou každej slovenskej dediny je kostol. Letanovský bol postavený ešte v období románskom okolo polovice 13. storočia. V 14. storočí bol zväčšený a v 18. storočí zbarokizovaný. Zo starších epoch sa zachovalo len niekoľko detailov, barokový a gotický portál. Interiér je zariadený moderne, ale zachovali sa barokové obrazy i krucifix z 18. Storočia.

V obci dnes žije približne 2107 obyvateľov.

Popis projektu:Cieľom projektu bolo posilnenie konkurencieschopnosti, zatraktívnenie a ponuka nových verejných služieb prostredníctvom investícii do hmotnej infraštruktúry v centre obce. Cielená a efektívna investícia do hmotnej infraštruktúry v centre obce v dlhodobom časovom horizonte zabezpečila posilnenie konkurencieschopnosti, a to primárne realizáciou aktivít projektu a sekundárne zvýšením počtu návštevníkov obce a etablovaním nových podnikateľských subjektov v prostredí obce.Verejné priestranstvo bolo spevnené novými chodníkmi a parkoviskami. Na plochách, ktoré slúžia ako relaxačno-oddychové pribudlo pieskovisko, hojdačky, lavičky a bolo doplnené aj prvkami verejnej zelene ako sú trávnaté plochy, kríky, dreviny. Vybudoval sa amfiteáter, ktorý súži na kultúrno-spoločenské podujatia a oddych. Zrekonštruovaný bol aj povrch vozovky, ktorá slúži ako prístupová komunikácia k spevneným plochám. Autobusová zástavka bola upravená tak, aby spĺňala vyššiu bezpečnosť a komfortnosť cestujúcich. Vybudovalo sa aj bezbariérové WC pre obyvateľov a návštevníkov obce.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Vytvorené: 03.11.2015 14:13
Upravené: 19.07.2016 13:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról