Leles - revitalizácia obce s rómskym osídlením

Začiatok realizácie projektu: 13.4.2011; Celkové náklady projektu: 1 729 030,32€

Názov projektu: LELES - revitalizácia obce s rómskym osídlením
ITMS Kód projektu: NFP22140120621
Prijímateľ: Leles
Okres: Trebišov
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program: Regionálny operačný program
Prioritná os: Prioritná os 4: Regenerácia sídel
Oblasť podpory: 4.1a – samostatne dopytovo orientované projekty

Informácie o obci:Obec sa vyvinula zo staršieho osídlenia. Názov obce je doložený z rokov 1188-1196. Okolo roku 1190 v nej založil vacovský biskup Boleslav premonštrátske prepošstvo, ktoré bolo od 13. storočia do roku 1567 vierohodným miestom a ktoré si s prestávkami v rokoch 1567–1697 a 1787-1802 udržalo v obci zemepánske postavenie. V roku 1241 obec i kláštor zničili Tatári, naďalej však ostala strediskom feudálneho panstva. Od roku 1439 do 19. storočia sa Leles vyvíjal ako zemepánske mestečko. Obyvatelia zaoberali sa poľnohospodárstvom, záhradníctvom a vinohradníctvom. V roku 1894-1895 založili v obci úverný spolok. Kapoňa obec sa spomína od roku 1287. Bola zemianskym majetkom a často menila zemepánov. V roku 1941 bola pripojená k obci Leles.

Popis projektu:Cieľom projektu je zatraktívnenie a zvýšenie konkurencieschopnosti obce prostredníctvom investície do hmotnej infraštruktúry v centre obce Leles. Projektom sa zvýši dostupnosť a kvalita občianskej infraštruktúry a vybavenosti centra obce, zvýši sa kvalita a bezpečnosť verejných priestranstiev. Tento cieľ sa dosiahne realizáciou 8 špecifických cieľov, čím sa zabezpečí zníženie regionálnych disparít. Súčasťou projektu je aj zvýšenie zamestnanosti občanov z marginalizovaných rómskych komunít.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Vytvorené: 03.11.2015 14:13
Upravené: 19.07.2016 13:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról