Krompachy - regenerácia centra mesta

Začiatok realizácie projektu: 18.5.2010; Ukončenie realizácie projektu: 3.7.2012; Celkové náklady projektu: 652 887,37€

Názov projektu: Krompachy - regenerácia centra mesta
ITMS Kód projektu: 22140120012
Prijímateľ: Krompachy
Okres: Spišská Nová Ves
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program: Regionálny operačný program
Prioritná os: Prioritná os 4: Regenerácia sídel
Oblasť podpory: 4.1a – samostatne dopytovo orientované projekty

Informácie o obci:Prvý hodnoverný písomný doklad o existencii Krompách pochádza z listiny kráľa Ladislava IV. z roku 1282. V tej dobe boli majetkom kráľovského Spišského hradu. Od začiatku 14. storočia pribúdajú listinné doklady s údajmi o obchode s meďou, trhových právach, významných osobnostiach a pod. , ale aj o rinčaní zbraní. Krátke obdobia bez vojen boli vyplnené vnútornými majetkovými spormi, alebo povstaniami, ktoré vždy znamenali prekážku pre pokojný rozvoj. Rok 1670 bol poznamenaný vpádom kurucov. V tom období sa stáva miestnym zemepánom rod Csákyovcov. V súvislosti s epidémiou cholery v roku 1831 vypukli 3 spišské sedliacke povstania. Po ich potlačení bolo popravených 12 osôb z Krompách a okolia.

Prelom v priemyselnom rozvoji znamenalo vybudovanie modernej železiarne a valcovne Ľ. Trangousom a ďalšími podnikateľmi v roku 1841.

Popis projektu:Cieľom projektu bola rekonštrukcia centrálnej časti mesta. Vytvorenie bezbariérovej, kvalitnej, bezpečnej centrálnej zóny pre zlepšenie komfortu bývania v meste.

Podarilo sa komplexne rekonštruovať bývalé trhovisko na zhromaždovací priestor, kde bola dobudovaná vodovodná prípojka a odpadové koše. To všetko doplnila položená nová dlažba na chodníkoch s bezbariérovou úpravou napojenou na miestnu komunikáciu. Bol vytvorený priestor na umiestnenie zberných kontajnerov na odpad. Zrekonštruovali sa verejné priestranstvá oproti mestskému úradu a to chodníky, spevnené plochy, bola vysadená nová zeleň a osadené parkové lavičky, zrekonštruovalo sa verejné osvetlenie, kde sa dosiahla energetická úspora a rekonštrukciou prešli aj rozvody miestneho rozhlasu.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Vytvorené: 03.11.2015 14:12
Upravené: 19.07.2016 13:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról