Kecerovce - Revitalizácia centra obce

Začiatok realizácie projektu: 7.6.2010; Ukončenie realizácie projektu: 16.7.2012; Celkové náklady projektu: 660 000€

Názov projektu: Revitalizácia centra obce Kecerovce
ITMS Kód projektu: 22140120022
Prijímateľ: Kecerovce
Okres: Košice-okolie
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program: Regionálny operačný program
Prioritná os: Prioritná os 4: Regenerácia sídel
Oblasť podpory: 4.1a – samostatne dopytovo orientované projekty

Informácie o obci:Obec Kecerovce sa nachádza na východe Košickej kotliny, v doline Olšavy. Pod súčasným názvom vystupuje od roku 1975, kedy došlo k zlúčeniu obcí Kecerovské Kostoľany a Kecerovské Pekľany. Prvá písomná zmienka o Kecerovských Kostoľanoch, ktorá pochádza z roku 1229 a je určujúcou i pre súčasnú obec. Kostoľany patrili k najstarším Abovským dedinám, v 16. storočí sa vyvíjali ako mestečko s trhovým právom. Sakrálnou dominantou Keceroviec je rímskokatolícky Kostol sv. Ladislava. Kostol pochádza z roku 1628, prešiel však významnou prestavbou. Kaplnka pochádza takisto zo 17. storočia. Kecerovce sú bohaté i na svetské pamiatky pripomínajúce obdobie šľachty. Zachovali sa tu dva kaštiele. Neskorogotický kaštieľ z konca 15. storočia patril rodine Kecerovcov. Renesančný kaštieľ zo 16. storočia si vyžaduje rekonštrukciu. V Zachovali sa tu pôvodné gánkové domy, kúrie, okraje ciest zdobia prícestné kríže. Popri poľnohospodárstve sa darilo i remeslám a obchodu.

V súčasnosti žije v obci takmer 3000 obyvateľov.

Popis projektu:Cieľom bola revitalizácia centra obce s vytvorením bezbariérového a ľahko dostupného verejného priestranstva na aktívny oddych obyvateľov.

Realizáciou projektu sa doriešil priestor veľmi frekventovanou časťou obce, kde vo všetkých aspektoch spĺňa podmienku centrálnej časti obce. Po realizácii aktivít sa tento priestor otvoril a odstránili sa bariéry na vstupoch. Dominantným prvok je pešia spevnená plocha. Táto nadväzuje na vstupy do objektov, sceľuje celé územie a vniesol sem prvok bezbariérovosti. V rámci riešenej plochy boli osadené prvky drobnej architektúry. Celý priestor je technicky rozdelil na 3 celky. Prvý celok tvorí vstup rekonštruovaná autobusová zastávka s informačným systémom a telefónnou búdkou. Taktiež sú tu riešené parkovacie plochy. Ďalší centrálny priestor slúži ako zhromžďovací priestor pri oslavách. Tento je prepojený s tretím oddychovým centrom, ktorý bol situovaný až pri rieke Olšava. Slúži ako priestor aktívneho oddychu pre všetky vekové kategórie. Dominantou tu je prítomnosť prvkov detského ihriska. Všetky časti boli doplnené prvkami zelene a výraznou parkovo-sadovou úpravou. Celý priestor bol doplnený o novovybudované verejné osvetlenie.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Vytvorené: 03.11.2015 14:11
Upravené: 19.07.2016 13:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról