Gelnica - Regenerácia verejných priestranstiev

Začiatok realizácie projektu: 20.5.2010; Ukončenie realizácie projektu: 16.8.2011; Celkové náklady projektu: 859 401,29€

Názov projektu: Regenerácia verejných priestranstiev v meste Gelnica
ITMS Kód projektu: 22140120049
Prijímateľ: Gelnica
Okres: Gelnica
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program: Regionálny operačný program
Prioritná os: Prioritná os 4: Regenerácia sídel
Oblasť podpory: 4.1a – samostatne dopytovo orientované projekty

Informácie o obci:Prvá písomná zmienka o meste Gelnica sa datuje do roku 1246, ako vyvinuté mesto sa spomína do roku 1276. V roku 1246 sa nazývala Gylnychbanya. Po roku 1881 bolo mesto administratívne začlenené pod Spišskú župu; pred rokom 1960 pod okres Gelnica; po roku 1960 pod okres Spišská Nová Ves .

K pôvodným slovenským obyvateľom sa v 12. storočí prisťahovali kolonisti z Bavorska. Ťažilo sa tu zlato, striebro, meď. Mesto malo richtára, prísažných, právo súdiť všetky spory a trestné činy, právo meča a právo trhové. Mešťania mali právo rybolovu, rúbania dreva, pálenia uhlia, ťažby rudy a vykonávanie remesiel. Gelnica má jeden z najkrajších banských erbov na Slovensku. Vznikol koncom 13. storočia. V strede je dvojramenný kríž ako znak kráľovského mesta.

Popis projektu:Cieľom projektu bola revitalizácia verejných priestranstiev mesta Gelnica prostredníctvom zvýšenia ich konkurencieschopnosti, kvality a bezpečnosti. Rekonštrukciou prešlo verejné priestranstvo pri dome služieb, vrátane priľahlého parkoviska s dotvorením priestranstva pomocou prvkov drobnej architektúry. Javisko bolo nahradené novým, ktoré má čiastočne prekrytú javiskovú plochu. Pre oživenie tohto priestranstva pribudol vodný prvok znázorňujúci vodný prameň stekajúci z rôznych úrovni po kamenných hranoloch. Parkovisko pri hoteli Runa je zúžené tak aby neboli zbytočne predimenzované spevnené plochy. Namiesto časti spevnenej plochy sa vybudoval zelený relaxačný pas, kde bol osadený altánok s pešími komunikáciami a lavičkami. V tejto časti pribudla aj nová verejná zeleň. Miestna komunikácia spájajúca základnú školu a železničnú stanicu sme zrekonštruovali tak, že bola vymenená vrchná krycia asfaltová vrstva a tiež vymenené poškodené obrubníky a upravené výjazdy z cesty. Pri ZŠ bola osadená nová autobusová zástavka ako aj bol vytvorený malý oddychový priestor s krátkymi pešími komunikáciami, verejnou zeleňou, lavičkami a smetným košom.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Vytvorené: 03.11.2015 14:08
Upravené: 19.07.2016 13:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Informačno-poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy