Ďurkov - Regenerácia obce

Celkové náklady projektu: 459 234,57€

Názov projektu: Regenerácia obce Ďurkov
ITMS Kód projektu: 22140120489
Prijímateľ: Ďurkov
Okres: Košice-okolie
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program: Regionálny operačný program
Prioritná os: Prioritná os 4: Regenerácia sídel
Oblasť podpory: 4.1a – samostatne dopytovo orientované projekty

Informácie o obci:Obec Ďurkov sa rozprestiera vo východnej časti Košickej kotliny, v povodí riečky Olšava. Jej kataster z časti zaberá úpätie Slanských vrchov. Prvý krát sa písomne spomína v roku 1323 ako Gyurke. V tomto období patrila usadlosť rodu Aba. Pôvodne slovenské obyvateľstvo bolo dosídlené maďarským a rusínskym. Hlavným živobytím bolo poľnohospodárstvo, chov dobytka, ťažilo sa drevo a lámal kameň. V súčasnosti má Ďurkov vyše 1700 obyvateľov. Ako spádová obec sa stala i sídlom celého mikroregiónu Združenie obcí olšavského a slanského regiónu. Najstaršou stavbou v Ďurkove je reformovaný kostol pochádzajúci z roku 1630. Prestavby z rokov 1806 a 1875 mu vdýchli barokový vzhľad. Rímskokatolícky kostol bol postavený v roku 1994. Zasvätený je Narodeniu Panny Márie.

Popis projektu:Projekt sleduje 2 špecifické ciele: 1. Revitalizovať verejné plochy v obci, zvýšiť ich bezpečnosť a estetickú hodnotu rekonštrukciou chodníkov, miestnych komunikácií, parkoviska, verejnej zelene a verejného osvetlenia. 2. Zabezpečiť prípravu, realizáciu a projektu, ktoré sú predpokladom naplnenia hlavného cieľa.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Vytvorené: 03.11.2015 14:08
Upravené: 19.07.2016 13:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Informačno-poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy