Drnava - Revitalizácia centra obce

Začiatok realizácie projektu: 7.4.2011; Celkové náklady projektu: 430 132,56€

Názov projektu: Revitalizácia centra obce Drnava
ITMS Kód projektu: 22140120545
Prijímateľ: Drnava
Okres: Košice-okolie
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program: Regionálny operačný program
Prioritná os: Prioritná os 4: Regenerácia sídel
Oblasť podpory: 4.1a – samostatne dopytovo orientované projekty

Informácie o obci:Prvá písomná zmienka o obci Drnava sa datuje do roku 1364, kedy sa nazývala Dwrnew. A až v roku 1920 Drnava. Po maďarsky sa obec úradne nazývala Dernő, po nemecky sa obec úradne nazývala Dernau. Po roku 1881 bola obec administratívne začlenená pod Gemersko - malohontskú župu; do roku 1881 Turnianska, pred rokom 1960 pod okres Rožňava. Obec vnikla ako banská osada v 13. – 14. storočí, spomína sa v roku 1364. Pôvodne patrila hradnému panstvu Turňa, v novoveku Bebekovcom a Andrássyovcom. V 18. storočí vznikli v obci železiarske podniky. Začiatkom 19. storočia pracovali 4 slovenské pece a 4 hámre, namiesto kt. Andrássyovci postavili v roku 1821 vysokú pec, v roku 1852 ďalšiu a vybudovali železiareň, ktorá v polovici 19. storočia patrila k najvýznamnejším v Uhorsku. Prestala pracovať začiatkom 20. storočia. V roku 1828 mala obec 105 domov a 839 obyvateľov. Pracovali v miestnych baniach a v železiarni.

Popis projektu:Vytvorenie kultúrno-oddychovej zóny v centrálnej zóne obce, ktorá bude slúžiť širokej verejnosti. Zvýšenie atraktivity obce a regiónu z hľadiska turizmu. Zvýšenie bezpečnosti verejných priestranstiev výstavbou verejného osvetlenia. Zvýšenie kvality a odstránenie nedostatkov infraštruktúry. Sprístupnenie centrálnej zóny väčšiemu počtu ľudí - chodníky, rek. miestnej komunikácie. Zvýšenie estetickej úrovne verejného priestranstva. Zníženie environmentálnych záťaží a skvalitnenie životného prostredia.Odstránenie bariér a sprístupnenie zóny zdravotne postihnutým. Dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja obce a tvorba nových možností využitia verejného priestranstva pre kultúrno-spoločenské podujatia a aktivity detí a mládeže.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Vytvorené: 03.11.2015 14:07
Upravené: 19.07.2016 13:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Informačno-poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy