Drienovec - Regenerácia centra obce

Začiatok realizácie projektu: 17.5.2010; Ukončenie realizácie projektu: 13.6.2012; Celkové náklady projektu: 639 395,99€

Názov projektu: Regenerácia centra obce Drienovec
ITMS Kód projektu: 22140120007
Prijímateľ: Drienovec
Okres: Košice-okolie
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program: Regionálny operačný program
Prioritná os: Prioritná os 4: Regenerácia sídel
Oblasť podpory: 4.1a – samostatne dopytovo orientované projekty

Informácie o obci:Prvá zmienka o obci je z roku 1335 Somogy, Sumugy. Až v roku 1948 Drienovec. Obec patrila pod Abovsko-turniansku župu. Neskôr po roku 1960 sa obec začlenila pod okres Košice – vidiek. Osídlenie v neolite, v jaskyni Drienovská vyvieračka objavili sídlisko bukovohorskej kultúry a pohrebisko pilinskej kultúry z mladšej doby bronzovej.

Obec je doložená v roku 1335. Patrila ku kráľovským majetkom. Od 16. stororočia patrila spišskej kapitule a prepoštovi, od roku 1776 rožňavskému biskupstvu. V roku 1630 je doložená ako mestečko. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. Koncom19. storočia sa tu ťažilo uhlie.

Popis projektu:Cieľom projektu bolo zvýšenie kvality vybavenosti centier obce Drienovec. Naplnením tohto cieľa sa sledovalo posilnenie vybavenosti územia prostredníctvom jej regenerácie, čo má už v súčasnej dobe priamy dopad na jej konkurencieschopnosť, zatraktívnenie, zvýšila sa kvalita a bezpečnosť života občanov. Riešené územie predstavuje centrálny priestor v jednotlivých častiach obce, ktorý je pomerne jednoduchý. Centrá jednotlivých častí boli spojené miestnou komunikáciou s chodníkom. Po realizácií prepojenia centrá, jednotlivé častí vytvárajú ucelený priestor s prvkami modernej infraštruktúry s výrazne obnoveným vzhľadom. Nový estetický prístup k centrálnemu priestoru obyvateľom ponúka pocit, spokojnosti, bezpečia a spolupatričnosti k obci. Centrá v častiach obce po zrealizovaní projektu slúžia ako oddychový priestor. Okrem týchto verejných priestranstiev sa zrekonštruovali chodníky, miestne komunikácie, zastávky, lávky a mosty.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Vytvorené: 03.11.2015 14:07
Upravené: 19.07.2016 13:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Informačno-poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy