Dobšiná - Rekonštrukcia centrálnej mestskej zóny

Začiatok realizácie projektu: 22.6.2010; Ukončenie realizácie projektu: 24.4.2012; Celkové náklady projektu: 1 059 883,20€

Názov projektu: Rekonštrukcia centrálnej mestskej zóny v Dobšinej
ITMS Kód projektu: 22140120353
Prijímateľ: Dobšiná
Okres: Rožňava
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program: Regionálny operačný program
Prioritná os: Prioritná os 4: Regenerácia sídel
Oblasť podpory: 4.1a – samostatne dopytovo orientované projekty

Informácie o obci:Prvá písomná zmienka o obci Dobšiná sa datuje do roku 1326, kedy sa nazývala Dobsina. V ďalšom historickom vývoji sa jej názov menil nasledovne: z roku 1387 je písomne doložený názov Dopsina, z roku 1429 Dobsyna, z roku 1430 Dapsina, z roku 1773 Dobssyna. Po maďarsky sa obec úradne nazývala Dobsina.

Po roku 1881 bola obec administratívne začlenená pod Gemersko - malohontskú župu; pred rokom 1960 pod okres Rožňava. Dolovala sa tu meď, zlato, striebro, železo, vzniklo viacej hámrov. V 14. storočí bol o Dobšinú stály spor medzi štítnickými a plešivskými Bebekovcami. V roku 1417 dostala Dobšiná právo týždenných jarmokov a spomína sa už ako mesto, pričom sa nevie kedy dostala mestské právo. Obyvatelia pracovali v baniach, hutách a hámroch, pálili drevené uhlie a zaoberali sa remeslami.

Popis projektu:Cieľom projektu bolo zrealizovanie plánovaných investičných aktivít v centrálnej zóne a tak výrazne zvýšiť konkurencieschopnosť mesta ako administratívneho, kultúrneho, ekonomického a spoločenského centra a prispieť tak k zvýšeniu konformity obyvateľov a návštevníkov mesta, rozvoju turizmu a podnikateľských aktivít.

Realizáciou zámerov projektu došlo k revitalizácii centrálnej zóny mesta s jej funkciami ako správneho, spoločenského, kultúrneho a hospodárskeho centra. Vytvorila sa odpočinková zóna zrekonštruovala sa zeleň na odpočinkových zariadeniach, čím sa prispelo aj k rozvoju turizmu v turisticky zaujímavej oblasti. Bolo zrekonštruované a zmodernizované osvetlenie centrálnej zóny mesta čím sa zvýšila bezpečnosť obyvateľov a návštevníkov . Nehovoriac ako sa zlepšila ekonomika prevádzky osvetľovacieho zariadenia. Rekonštrukciou miestnych komunikácií v centrálnej zóne sa vytvoril chodník pre peších po oboch stranách a odstránili sa výtlky a nerovnosti, čím sa výrazne zvýšila bezpečnosť chodcov, znížila prašnosť a vylepšila sa celková estetika prostredia. Rekonštrukciou lávok cez miestny potok , sa zvýšila bezpečnosť priechodov a estetická úroveň. Realizácia týchto zámerov vytvorila z centrálnej zóny mesta pre obyvateľov aj návštevníkov mesta príjemné prostredie pre využitie miestnych služieb aj odpočinok, čím sa výrazne zvýšila konkurencieschopnosť mesta v turisticky atraktívnom regióne.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Vytvorené: 03.11.2015 14:06
Upravené: 19.07.2016 13:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Informačno-poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy