Čerhov - Regenerácia vybavenosti

Začiatok realizácie projektu:21.6.2010; Ukončenie realizácie projektu:21.10.2011; Celkové náklady projektu:498 814,86

Názov projektu: Regenerácia vybavenosti Tokajskej obce Čerhov
ITMS Kód projektu: 22140120044
Prijímateľ: Čerhov
Okres: Trebišov
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program: Regionálny operačný program
Prioritná os: Prioritná os 4: Regenerácia sídel
Oblasť podpory: 4.1a – samostatne dopytovo orientované projekty

Informácie o obci:Prvá písomná zmienka o obci Čerhov sa datuje do roku 1377 kedy sa nazývala Chergow. V ďalšom historickom vývoji sa jej názov menil nasledovne: z roku 1429 je písomne doložený názov Cergew, z roku 1920 Čergov, z roku 1948 Čerhov. Po maďarsky sa obec úradne nazývala Csörgő. Po roku 1881 bola obec administratívne začlenená pod Zemplínsku župu a pred rokom 1960 pod okres Trebišov. Obyvatelia sa zaoberali prevažne poľnohospodárstvom, debnárstvom, vinohradníctvom a zhotovovaním výrobkov z rákosia. Zapojili sa do roľníckeho povstania roku 1831. V roku 1900 – 1910 sa mnohí vysťahovali. V 19. storočí vlastnili tunajšie majetky rodiny Vayovcov, Sennyeyovcov a do 20. storočia Széchényiovcov.

Za 1. ČSR bol Čerhov poľnohospodársko – vinohradníckou obcou. V roku 1938 – 1944 bola pripojená k Maďarsku.

Popis projektu:Cieľom bolo zlepšenie infraštruktúry obce prostredníctvom revitalizácie verejného priestranstva a prvkov verejnej zelene, rekonštrukcie chodníkov, rekonštrukcie autobusovej zastávky a rekonštrukcie verejného hygienického zariadenia.

Obci sa podarilo zmodernizovať verejné priestranstvá. Miestom realizácie bolo centrálne verejné priestranstvo sídla na Ulici Dlhá, kde sa nachádzajú Oddychové centrum, Dom tradícii, Kultúrny dom a Obecný úrad. Realizáciou projektu bolo upravené verejné priestranstvo a doplnená nová zeleň v blízkosti Oddychového centra, zrekonštruovali sa chodníky, ktoré prepájajú centrálne verejné priestranstvo v rámci sídla, Bola zrekonštruovaná autobusová zastávka a taktiež sa zrekonštruovali verejné hygienické zariadenia na Ul. Dlhá. Po ukončení realizácie projektu sa vytvorili možnosti pre vybudovanie prírodného amfiteátra a ďalšie aktivity organizované v rámci Tokajskej vínnej cesty.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Vytvorené: 03.11.2015 14:06
Upravené: 19.07.2016 13:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Via Carpatia