Čaňa - Revitalizácia verejného priestranstva

Začiatok realizácie projektu: 27.5.2010; Ukončenie realizácie projektu: 2.4.2012; Celkové náklady projektu: 610 163,34€

Názov projektu: Revitalizácia verejného priestranstva v obci Čaňa
ITMS Kód projektu: 22140120042
Prijímateľ: Čaňa
Okres: Košice-okolie
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program: Regionálny operačný program
Prioritná os: Prioritná os 4: Regenerácia sídel
Oblasť podpory: 4.1a – samostatne dopytovo orientované projekty

Informácie o obci:Obec Čaňa leží v južnej časti Košickej kotliny, na nivných pôdach Hornádu. Úrodná zem prilákala ľudí už v dávnej minulosti. Našli sa tu dôkazy o osídlení zo staršej doby kamennej, konkrétne pohrebisko, z ktorého relikvie sú dodnes uložené vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach. Nachádzajú sa tu aj dôkazy z doby železnej a rímskej, hroby z čias sťahovania národov. Rok prvej písomnej zmienky – 1164 napovedá, že išlo o jednu z prvých usadlostí v abovskom regióne. V roku 1255 sa obec spomína pod názvom Chon. V Čani sa okrem poľnohospodárstva darilo i remeslám, včelárstvu a rybolovu. Od polovice 19. storočia sa tu ťaží štrk, bola tu i rafinéria petroleja. V obci stoja dva kostoly. Reformovaný pochádza z roku 1808. Rímskokatolícky kostol Mena Panny Márie postavili v roku 1389, prestavaný bol so zachovaním základov veže v roku 1949

Popis projektu:Cieľom komplexnej reanimácie centra obce Čaňa bolo zvýšiť atraktivitu obce a bezpečnosť verejných priestranstiev. V rámci projektového zámeru sa zrealizovali 4 aktivity, ktoré napĺňajú podmienku komplexnosti revitalizácie sídla. Verejné priestranstvá boli vydláždené, doplnené o mobiliár. V priestore parku bola vytvorená oddychová zóna s fontánou a nízkou zeleňou. V časti obce Sídlisko boli vybudované 3 parkoviská, s počtom 72 parkovacích miest + 3 pre imobilných občanov. Na uliciach Sídlisko - Letná a Skladná bola zrekonštruovaná miestna komunikácia a chodníky. Na ulici Osloboditeľov popri št. ceste III. triedy na obidvoch stranách stoja nové autobusové prístrešky s osadenými lavičkami, smetnými košmi a tabuľou pre grafikon. Po zrealizovaní tejto komplexnej rekonštrukcie nadobudol priestor centra obce ucelený architektonický ráz, no hlavne sa zlepšili podmienky bezpečnosti cestnej premávky a vytvorili sa plochy pre oddych občanov obce.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Vytvorené: 03.11.2015 14:06
Upravené: 19.07.2016 13:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról