Čaňa - podpora a rozvoj cestovného ruchu v obci

Začiatok realizácie projektu: 6.4.2011; Celkové náklady projektu: 72 039,76€

Názov projektu: Podpora a rozvoj cestovného ruchu v obci Čaňa
ITMS Kód projektu: 22130220014
Prijímateľ: Čaňa
Okres: Košice-okolie
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program: Regionálny operačný program
Prioritná os: Prioritná os 3: Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu
Oblasť podpory: 3.2b – neinvestičné aktivity v cestovnom ruchu

Informácie o obci:Obec Čaňa leží v južnej časti Košickej kotliny, na nivných pôdach Hornádu. Úrodná zem prilákala ľudí už v dávnej minulosti. Našli sa tu dôkazy o osídlení zo staršej doby kamennej, konkrétne pohrebisko, z ktorého relikvie sú dodnes uložené vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach. Nachádzajú sa tu aj dôkazy z doby železnej a rímskej, hroby z čias sťahovania národov. Rok prvej písomnej zmienky – 1164 napovedá, že išlo o jednu z prvých usadlostí v abovskom regióne. V roku 1255 sa obec spomína pod názvom Chon. V Čani sa okrem poľnohospodárstva darilo i remeslám, včelárstvu a rybolovu. Od polovice 19. storočia sa tu ťaží štrk, bola tu i rafinéria petroleja. V obci stoja dva kostoly. Reformovaný pochádza z roku 1808. Rímskokatolícky kostol Mena Panny Márie postavili v roku 1389, prestavaný bol so zachovaním základov veže v roku 1949

Popis projektu:Prioritným cieľom projektu je posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a rozvoja cestovného ruchu a následné zvýšenie konkurencieschopnosti obce Čaňa. Realizáciou projektu sa zlepší nielen dobré meno obce, ale prílevom turistov sa zmení i kvalita života obyvateľov obce. Cieľom projektu je jednotlivé aktivity projektu zamerať na propagáciu regiónu i obce. Realizáciou projektu naplníme i ciele Novej stratégie rozvoja cestovného ruchu Slovenskej republiky do roku 2013 schválenej vládou SR.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Vytvorené: 03.11.2015 14:05
Upravené: 19.07.2016 13:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról