Čakanovce - Revitalizácia obce Čakanovce

Začiatok realizácie projektu: 19.10.2010; Celkové náklady projektu: 303 275,34€

Názov projektu: Revitalizácia obce Čakanovce
ITMS Kód projektu: 22140120541
Prijímateľ: Čakanovce
Okres: Košice-okolie
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program: Regionálny operačný program
Prioritná os: Prioritná os 4: Regenerácia sídel
Oblasť podpory: 4.1a – samostatne dopytovo orientované projekty

Informácie o obci:Obec pochádza asi z 13. – 14. storočia, doložená je v roku 1439. Patrila rozličným zemepánom, v rokoch 1554 – 1594 ju okupovali Turci a bola začlenená do Sečianskeho sandžaku. Za vojen v 17. storočí spustla, bola obnovená v 18. storočí ako zemianska osada, neskôr poddanská obec s viacerými komposesormi. V roku 1828 mala obec 49 domov a 481 obyvateľov. zaoberali sa poľnohospodárstvom. Koncom 19. storočia boli otvorené hnedouhoľné bane. V rokoch 1930 a 1935 boli v obci štrajky baníkov. V roku 1938 – 1944 bola obec pripojená k Maďarsku. V decembri 1944 pôsobila v obci a jej okolí partizánska skupina A. Nógrádiho. Kedysi tu boli dve samostatné obce Dolná a Horná Ratka. Zanikli za vojen v polovici 17. storočia, na ich mieste zostala len malá osada.

Popis projektu:Cieľom projektu je zabezpečiť vyhovujúci stav zrekonštruovanej miestnej komunikácie spájajúcej dve prirodzené centrá obce, estetickejšie a príjemnejšie pôsobiace priestranstvá v obci opravou existujúcich a výstavbou nových plôch, prvkov drobnej architektúry a verejnej zelene, chodníky spĺňajúce kritériá pre bezpečný a pohodlný pohyb chodcov , vytvorenie priestoru pre bezpečné a pohodlnejšie využívanie verejnej autobusovej dopravy rekonštrukciou zastávky SAD pri Obecnom úrade.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Vytvorené: 03.11.2015 14:05
Upravené: 19.07.2016 13:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról