Buzica - Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Začiatok realizácie projektu: 28.5.2010; Ukončenie realizácie projektu: 14.9.2012; Celkové náklady projektu: 499 948,77

Názov projektu: Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Buzica
ITMS Kód projektu: 22140120338
Prijímateľ: Buzica
Okres: Košice-okolie
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program: Regionálny operačný program
Prioritná os: Prioritná os 4: Regenerácia sídel
Oblasť podpory: 4.1a – samostatne dopytovo orientované projekty


Informácie o obci:Prihraničná obec Buzica sa rozprestiera na styku Košickej kotliny s Bodvianskou vrchovinou. Územie bolo osídlené viacerými kultúrami, našiel sa tu meč z doby bronzovej, dôkazy o existencii sídliska bukovohorskej kultúry a Slovanov. Prvý písomný prameň o Buzici pochádza z roku 1262. Kultúra obce má i nemecké a maďarské znaky. V rokoch 1938 až 1944 bola obec súčasťou Maďarska. Od 14. storočia prevláda v Buzici maďarská národnosť. Ťažké časy zažívali jej obyvatelia počas prvej i druhej svetovej vojny, kedy došlo ku škodám nielen na majetku ale aj na životoch. Dnes tu žije vyše 1100 obyvateľov. Sakrálnou dominantou obce je rímskokatolícky kostol postavený v roku 1797. Je zároveň i najvzácnejšou historickou stavbou. Evanjelický kostol pochádza z roku 1805. Kolorit obce dotvára starý mlyn, ktorý si ale vyžaduje rekonštrukciu. Obyvateľstvo má k dispozícii služby na veľmi dobrej úrovni.

Popis projektu:Prioritným cieľom projektu bolo posilnenie vybavenosti územia prostredníctvom komplexnej úpravy a revitalizácie dvoch centrálnych zón a následné zvýšenie konkurencieschopnosti obce Buzica a zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev v obci, vytvorenie priestoru pre zhromažďovanie ľudí. Realizáciou projektu sa zlepšil nielen vizuálny charakter obce, ale i kvalita a bezpečnosť života obyvateľov i návštevníkov obce. Vytvoril sa obyvateľom obce ako i jej návštevníkom kvalitný priestor na oddych. Po realizácii projektu sa zlepšila kvalita miestnej infraštruktúry. V obci sa zrevitalizovali obe centrálne obecné zóny. Zlepšil sa životný priestor, znížila kriminalita , zlepšila sa lokálna infraštruktúra, zrástla konkurencieschopnosť obce. Upravili sa miestne komunikácie , chodníky, spevnené plochy a potok.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Vytvorené: 03.11.2015 14:04
Upravené: 19.07.2016 13:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról