Borša - Obnova centra obce Borša

Začiatok realizácie projektu: 13.12.2010; Celkové náklady projektu: 462 240,00€

Názov projektu: Obnova centra obce Borša
ITMS Kód projektu: 22140120493
Prijímateľ: Borša
Okres: Trebišov
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program: Regionálny operačný program
Prioritná os: Prioritná os 4: Regenerácia sídel
Oblasť podpory: 4.1a – samostatne dopytovo orientované projekty

Informácie o obci:Na území dnešnej obce Borša bolo osídlenie v neolite, bolo tu sídlisko bukovohorskej kultúry, nález bronzov z mladšej doby bronzovej, hallštattské sídlisko, slovanské pohrebisko z 8. storočia a z doby veľkomoravskej. Obec je doložená z roku 1221 ako Borsi. Patrila k hradu Blatný Potok, v roku 1284 sa spomína ako Príslušenstvo hradu Nové Mesto pod Šiatrom a v roku 1387 ako majetok Perényiovcov. V roku 1787 mala obec 43 domov a 281 obyvateľov, v roku 1828 mala 77 domov a 565 obyvateľov. Tunajšie majetky odkúpil v roku 1892 od Széchyovcov Windischgrätz. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a debnárstvom. Obec bola v rokoch 1938-1944 pripojená k Maďarsku. V rokoch 1947-1949 bola Borša stavebným strediskom Trate družby.

Popis projektu:Celý projekt bol zaradený do dlhodobých rozvojových plánov obce. Projekt prispel k zlepšeniu životného prostredia v obci. Pozitívny vplyv má projekt aj na spoločenský a kultúrny život v obci. Prispel k bezpečnosti dopravnej infraštruktúry v dotknutom území ako aj bezpečnosti občanov a ich pohybe. Po ukončení projektu bola vytvorená ucelená centrálna zóna v obci, ktorá spojila hlavné body spoločenského a kultúrného života v obci. Vytvorilo sa centrum európskej úrovne, ktoré zapadne do dizajnu obce. Po ukončení projektu boli upravené a rekonštruované chodníky pre chodcov, upravená a dotvorená verejná zeleň a samozrejme boli dobutované prvky drobnej architektúry s fontánou a mobiliárom spolu s autobusovou zástavkou. Ukončenie projektu odstránilo všetky obmedzenia pre telesne postihnutých a starších občanov obce. Miesto sa stalo moderným a komunikačným centrom celej obce a jej okolia.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Vytvorené: 03.11.2015 14:03
Upravené: 19.07.2016 13:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001