Boľ - Revitalizácia verejných priestranstiev

Začiatok realizácie projektu: 11.4.2011; Celkové náklady projektu: 458 185,48€

Názov projektu: Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Boľ
ITMS Kód projektu: 22140120487
Prijímateľ: Boľ
Okres: Trebišov
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program: Regionálny operačný program
Prioritná os: Prioritná os 4: Regenerácia sídel
Oblasť podpory: 4.1a – samostatne dopytovo orientované projekty

Informácie o obci:Prvá písomná zmienka o obci Boľ sa datuje do roku 1332, kedy sa nazývala Bol. V ďalšom historickom vývoji sa jej názov menil . Po maďarsky sa obec úradne nazývala Boly. Po roku 1881 bola obec administratívne začlenená pod Zemplínsku župu; pred rokom 1960 pod okres Kráľovský Chlmec, kraj Košice; po roku 1960 pod okres Trebišov. Obec je doložená v roku 1332. Začiatkom 15. storočia bola zemianskym majetkom, v roku 1419 patrila Csekeovcom a Imreghiovcom. Často menila zemepánov, v 18. – 19. storočí ju vlastnili Klobušikovci, v 20. storočí tu mala majetky rodina Szirmayovcov. V roku 1557 mala 8 port, v roku 1715 mala 9 opustených a 10 obývaných domácností. V roku 1787 mala 48 domov a 304 obyvateľov. V roku 1828 mala obec 63 domov a 483 obyvateľov. Okrem poľnohospodárstva sa zaoberali drevorubačstvom, povozníctvom, košikárstvom a výrobou poľnohospodárskeho náradia.

Popis projektu:Revitalizácia obce prinesie vyriešenie dlhoročných problémov s nevyhovujúcim až havarijným stavom hmotnej infraštruktúry v centre. Vzhľadom na súčasný stav riešených objektov je zrejmé, že výdavky na ich údržbu budú po zrealizovaní projektu nižšie, ako je tomu dnes. Z finančného hľadiska bude teda realizácia projektu pre obec prínosom a zároveň prinesie reálne, okamžité a dlhodobé ekonomické úspory, z ktorých sa budú môcť financovať ďalšie rozvojové aktivity obce.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Vytvorené: 03.11.2015 14:02
Upravené: 19.07.2016 13:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001