Biel - Revitalizácia verejných priestranstiev

Začiatok realizácie projektu: 25.11.2010; Celkové náklady projektu: 656 402,98€

Názov projektu: Revitalizácia verejných priestranstiev v centre obce Biel
ITMS Kód projektu: 22140120491
Prijímateľ: Biel
Okres: Trebišov
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program: Regionálny operačný program
Prioritná os: Prioritná os 4: Regenerácia sídel
Oblasť podpory: 4.1a – samostatne dopytovo orientované projekty

Informácie o obci:Prvá písomná zmienka o obci Biel sa datuje do roku 1214, kedy sa nazývala Beyle. V ďalšom historickom vývoji sa jej názov menil. Po roku 1881 bola obec administratívne začlenená pod Zemplínsku župu; pred rokom 1960 pod okres Kráľovský Chlmec, kraj Košice; po roku 1960 pod okres Trebišov. Obdobie feudalizmu a kapitalizmu: Obec je doložená v roku 1214. V polovici 13. storočia patrila rodine Töke. Začiatkom 15. storočia bola zemianskym majetkom, v roku 1417 patrila zemanom z Veľkej Tŕne a Perényiovcom, v roku 1557 mala majer a 5 port. pánmi boli Horváthovci, od roku 1620 do 20. storočia tu mali majetky Sennyeyovci. Zaoberali sa poľnohospodárstvom, ovocinárstvom, chovali dobytok a zhotovovali výrobky z rákosia.

Popis projektu:Obec Biel v rámci tradícií, ktoré sú už roky v tejto obci udržiavané, bude využíva rekonštruované a vytvorené priestory na stretnutia občanov a kultúrno–spoločenské podujatia. Zároveň však plánuje rozvíjať nové myšlienky a zakladať nové tradície. Preto bude udržiavať vybudované a revitalizované priestory v rámci možností tak, aby napĺňali a splnili cieľ vybudovania týchto priestorov v súlade s myšlienkami na jeho využitie. Projekt prispieva k zlepšeniu životného prostredia regeneráciou centier a zelene o celkovej výmere 1 785m2. Geografická poloha obce vytvára potenciál jej ďalšieho rozvoja a návštevnosti. Cieľom projektu bolo zatraktívnenie a zvýšenie konkurencieschopnosti obce prostredníctvom investície do hmotnej infraštruktúry v centre obce Biel. Projektom sa zvýšila dostupnosť a kvalita občianskej infraštruktúry a vybavenosti centra obce, zvýšila sa kvalita a bezpečnosť verejných priestranstiev. Tento cieľ sa dosiahol realizáciou 8 špecifických cieľov, čím sa zabezpečilo zníženie regionálnych disparít. Súčasťou projektu bolo aj zvýšenie zamestnanosti občanov z marginalizovaných rómskych komunít.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Vytvorené: 03.11.2015 14:02
Upravené: 19.07.2016 13:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001