Bidovce - Revitalizácia centra obce

Začiatok realizácie projektu: 7.4.2011 Celkové náklady projektu: 674 712,40

Názov projektu: Revitalizácia centra obce Bidovce
ITMS Kód projektu: NFP 22140120241
Prijímateľ: Bidovce
Okres: Košice-okolie
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program: Regionálny operačný program
Prioritná os: Prioritná os 4: Regenerácia sídel
Oblasť podpory: 4.1a – samostatne dopytovo orientované projekty

Informácie o obci:Prvú písomnú zmienku o Bidovciach poznáme z roku 1273. Spomínajú sa spolu s Čakanovcami a s čiastkou Svinice, ktoré Ethuruh, syn Jurajov, pochádzajúci z tarjánskej vetvy rodu Aba, s kráľovským povolením nechal svojej manželke a dcére.

Z roku 1293 je záznam, podľa ktorého Bidovce a časť Svinice držal Peter zvaný Petheuch zo Svinice. Tento v roku 1299 zničil Šarišské Bohdanovce, ktoré patrili Mikulášovi a Štefanovi, synom Budunovým. Ďalší známy majiteľ, ktorý pochádza z druhej polovice 14. storočia a bol totiž potomok Petra zvaného Peteuch zo Svinice. Súpis cirkví a farárov z roku z roku 1746 uvádza, že v Bidovciach sa rozprávalo maďarsky aj slovensky, pričom maďarčina prevládala. Aj záznamy z roku 1773 a 1851 uvádzajú, že ide o obec, v ktorej sa rozpráva prevažne maďarsky.

Popis projektu:Realizáciou projektu sa zlepší kvalita miestnych komunikácií, ktoré sú využívané nielen domácimi, ale slúžia aj pre autobusovú dopravu. Celková dĺžka riešených miestnych komunikácií je 530 m (bez chodníkov). Ide o dvojpruhové obojsmerné komunikácie. Projekt prinesie rekonštrukciu a výstavbu 2025 m chodníkov, čo výrazne prispeje k zvýšeniu bezpečnosti v obci a zároveň sa zlepší prepojenie centrálnej časti obce s centrom pri kostole. Rekonštrukciou verejného hygienického zariadenia ako aj 3 nových autobusových zastávok sa zvýši kvalita prepravy ľudí prichádzajúcich alebo prechádzajúcich obcou, keďže Bidovce sú dôležitou križovatkou pre linkové autobusy premávajúce do odľahlejších obcí v tomto regióne.

Výsledkom projektu bude aj vybudovanie oddychovej zóny v centre obce, ktorá vznikne rekonštrukciou existujúceho parku, kde bude vysadená nová zeleň a umiestnené lavičky, odpadkové koše a ostatný mobiliár. Úpravou priestranstva o výmere 2510 m2 sa zlepšia podmienky pre zhromažďovanie občanov. Projekt celkovo skvalitní podmienky pre život v obci a zatraktívni obec.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Vytvorené: 03.11.2015 13:55
Upravené: 19.07.2016 13:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001