Béžovce - Estetizácia centra obce Bežovce

Začiatok realizácie projektu: 8.4.2011; Celkové náklady projektu: 638 341,59€

Názov projektu: Estetizácia centra obce Bežovce
ITMS Kód projektu: NFP 22140120352
Prijímateľ: Béžovce
Okres: Sobrance
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program: Regionálny operačný program
Prioritná os: Prioritná os 4: Regenerácia sídel
Oblasť podpory: 4.1a – samostatne dopytovo orientované projekty

Informácie o obci:Obec Bežovce sa opisuje ako obec ležiaca na teritóriu niekdajšej užskej stolice. Prvýkrát sa spomína v archívnych dokumentoch v roku 1214 pod názvom BLEZANALAZA, v roku 1286 zase pod názvom BEZEU. V tomto roku kraľ Ladislav IV. daroval obec Jakubovi, synovi Gregora de Pank, čo opakovane potvrdil v roku 1287 a po ňom tiež Ondrej III. v roku 1292. Vznik obce nie je dosiaľ objasnení. Uvádza sa iba, že ju začali budovať na rovine, ktorú obkolesovali lesy, bažiny a močiare. Jej počiatky sa určíte datujú pred rokom 1276, lebo v uvedenom roku ju kráľ Ladislav IV. Kún daroval Jakubovi Pánkimu, synovi Gregora de Pank. V chotári obce sa nachádza Čabrad. Obec sa spomína v roku 1427. Mala 2 party. Patrila Matejovi Palochovi. V súpise 1720 je uvedená už ako pustá. Do roku 1918 sa obec po maďarsky volala Bezo. Od roku 1918 nesie názov Bežovce V čase 2. svetovej vojny bola okupovaná hortyovským Maďarskom. Dňa 28.10.1944 Bola obec oslobodená Sovietskou armádou. Patri medzi jednu z prvých oslobodených obci na území Slovenska.

Popis projektu:Po ukončení realizácie projektu bude dosiahnutá komplexná rekonštrukcia centrálnej zóny obce so zreteľom na estetiku a funkčnosť vykonaných aktivít. Budú vytvorené nové parkovacie miesta, pričom ich súčasťou budú aj parkovacie miesta pre invalidov. Týmto bude uspokojený dopyt po odstavných plochách pre autá obyvateľov aj návštevníkov obce.

Bude vybudovaný nový chodník popri odvodňovacom kanály, ktorý bude plniť bezpečnostnú a rekreačnú funkciu. Zeleň v obci bude profesionálne upravená, budú vysadené nové stromy a tráva a budú architektonicky upravené pre vyššiu formu estetického zážitku obyvateľov aj návštevníkov obce. Bezpečnosť obyvateľov bude zvýšená novovybudovanými priechodmi pre chodcov. Okolo chodníka a parku bude realizovaná rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia. Funkčné a estetické hľadisko zohráva aj osadenie nových lavičiek, smetných košov a stojanov na bicykle. Pred obecným úradom bude nanovo vydláždená prístupová plocha a osadená informačná tabuľa o obci. Vedľa obecného úradu budú osadené lavičky ako relaxačný a zhromaždovací priestor pre rôzne akcie realizované obcou a spolkami sídliacimi v obci.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Vytvorené: 03.11.2015 13:43
Upravené: 19.07.2016 13:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001