Zvýšenie kvality formálneho vzdelávania prostredníctvom modernizácie vybavenia školy

Žiadateľ : obec Ďurkov

Názov projektu: Zvýšenie kvality formálneho vzdelávania prostredníctvom modernizácie vybavenia školy

Kód projektu : 302021K257

Miesto realizácie: obec Ďurkov

Celkové náklady:  105 623,97 €

Výška NFP:   100 342,77 €

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Špecifický cieľ : IROP-PO2-SC222-2016-13 Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách

Cieľ projektu: Zmodernizovať vybavenie školy za účelom skvalitnenia vzdelanostnej úrovne žiakov a zlepšenia kompetencií žiakov.

Aktivity projektu:   

1 - Aktivita č. 1 - Zabezpečenie materiálno -technického vybavenia školskej knižnice

2 - Aktivita č. 2 - Zabezpečenie materiálno -technického vybavenia polytechnickej učebne

3 - Aktivita č. 3 - Nevyhnutné základné rekonštrukčné úpravy za účelom zriadenia polytechnickej učebne

Výstupy projektu: Realizáciou projektu bude vytvorený v škole plnohodnotný priestor pre výučbu polytechnickej výchovy. Plnohodnotne zabezpečená polytechnická učebňa moderným materiálno-technickým vybavením bude prínosná pre žiakov školy. Takmer 100% žiakov pochádza z MRK. Táto skutočnosť potvrdzuje opodstatnenosť a udržateľnosť realizácie projektu. Polytechnická učebňa sa bude využívať nielen vo vyučovacom procese, ale aj v mimoškolskej činnosti. Školská dielňa zabezpečená vhodným materiálno-technickým vybavením a zaujímavými didaktickými pomôckami bude tiež predstavovať dlhodobý prínos pre cieľovú skupinu projektu.  Modernizácia školskej knižnice bude mať  pozitívny dopad na rozvoj čitateľskej gramotnosti, získavanie informácií a rozširovania všeobecného rozhľadu z rôznych oblastí a vedných odborov.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 11.02.2020 09:16
Upravené: 11.02.2020 09:24

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine