Zriadenie nových učební v ZŠ s MŠ Nálepkovo

Žiadateľ : obec Nálepkovo

Názov projektu: Zriadenie nových učební v ZŠ s MŠ Nálepkovo

Kód projektu : 302021K099

Miesto realizácie: obec Nálepkovo

Celkové náklady:  93 286,14 €

Výška NFP:   88 621,83 €

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Špecifický cieľ : IROP-PO2-SC222-2016-13 Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách

Cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu je zlepšenie výsledkov žiakov v medzinárodnom, ako aj národnom meraní dosiahnutých vedomostí a ich úspešnosti na trhu práce. Zámerom je taktiež rozvoj materiálno-technického vybavenia základnej školy z hľadiska jej funkcie ako centra celoživotného vzdelávania a jej sprístupnenie (podporených učební) pre verejnosť a poskytovateľom celoživotného vzdelávania v súlade so zákonom č. 568/2009 o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Aktivity projektu:   

 1 - Aktivita č. 1 - Zriadenie školskej knižnice pre ZŠ s MŠ Nálepkovo

2 - Aktivita č. 2 - Zriadenie polytechnickej učebne pre ZŠ s MŠ Nálepkovo

Výstupy projektu: Po realizácii projektu budú jednotlivé nové zriadené učebne využívané nasledovne : Školská knižnica - predmet: Slovenský jazyk a literatúra, dejepis, geografia, hudobná výchova. Polytechnickú učebňu by využívali všetci žiaci školy. Týždenne je na vyučovanie pracovného vyučovania, techniky a svetu práce, rodinnej výchovy a tvorby životného prostredia  vyčlenených  24 hodín, čiže 4 až 5 hodín vyučovania denne  - na každej hodine by bolo cca 15 – 17  žiakov, lebo tieto hodiny sa delia do maximálneho počtu 17 žiakov.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 15.01.2020 08:09
Upravené: 15.01.2020 08:24

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001