Zriadenie novej biologicko/chemickej učebne v ZŠ Moldava nad Bodvou

Žiadateľ : mesto Moldava nad Bodvou

Názov projektu: Zriadenie novej biologicko/chemickej učebne v ZŠ Moldava nad Bodvou

Kód projektu : 302021K224

Miesto realizácie: mesto Moldava nad Bodvou

Celkové náklady:  56 227,90 €

Výška NFP:   53 416,50 €

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Špecifický cieľ : IROP-PO2-SC222-2016-13 Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách

Cieľ projektu: Cieľom projektu je zlepšenie výsledkov žiakov v medzinárodnom, ako aj národnom meraní dosiahnutých vedomostí a ich úspešnosti na trhu práce. Zámerom je taktiež rozvoj materiálno-technického vybavenia základnej školy  z hľadiska jej funkcie ako centra celoživotného vzdelávania a jej sprístupnenie (podporených učební) pre verejnosť a poskytovateľom celoživotného vzdelávania v súlade so zákonom č. 568/2009 o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podpora základného vzdelávania bude preto v rámci IROP a projektu zameraná na budovanie a rekonštrukciu odbornej učebne konkrétne biologicko/chemickej učebne pre žiakov základnej školy.

Aktivity projektu:    

  1. - Aktivita č. 1 - Zriadenie biologicko/chemickej učebne v ZŠ Moldava nad Bodvou

Výstupy projektu: Po samotnej úspešnej realizácii projektu bude nová odborná učebňa využívaná prioritne na vyučovanie predmetov chémie, biológie v: 5.roč., 6.roč., 7. roč., 8.roč., 9. roč. 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 26.03.2020 08:44
Upravené: 26.03.2020 08:54

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine