Zriadenie denného stacionára v obci Pavlovce nad Uhom

Žiadateľ : Obec Pavlovce nad Uhom

Názov projektu: Zriadenie denného stacionára v obci Pavlovce nad Uhom

Kód projektu : 302020V628

Miesto realizácie: Obec Pavlovce nad Uhom

Celkové náklady:  521 304,57

Výška NFP:   495 239,34

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Špecifický cieľ : IROP-PO2-SC211-2018-34 - Podpora a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni

Cieľ projektu:  Cieľom projektu je zriadiť denný stacionár v obci za účelom poskytovania komplexných, odborných a iných činností, či aktivít, ktoré prispievajú k skvalitneniu života a zlepšeniu ich fyzického a psychického zdravia.

Aktivity projektu:

1 - Aktivita č. 1 -   Prestavba pôvodného objektu za účelom zriadenia denného stacionára

2 - Aktivita č. 2  -  Zabezpečenie interiérového vybavenia denného stacionára

Výstupy projektu: Denný stacionár bude poskytovať a zabezpečovať nasledovné sociálne služby: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, stravovanie, rozvoj pracovných zručností, záujmová činnosť, voľnočasové aktivity, kultúrno-spoločenské aktivity a pohybové aktivity, vrátane základných rehabilitačných úkonov (masáže, cvičenia a pod.).Dané odborné služby budú klientom poskytované prostredníctvom kvalifikovaní pracovníkov. Práve títo pracovníci sa budú podieľať na formovaní režimu dňa seniorov a zdravotne postihnutých osôb i na tvorbe rôznych záujmových činností.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 05.01.2021 08:54
Upravené: 05.01.2021 09:01

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról