Zmena formy poskytovania sociálnych služieb z inštitucionálnej na komunitnú

Súcit n.o. , mesto Veľké Kapušany

Názov projektu: Zmena formy poskytovania sociálnych služieb z inštitucionálnej na komunitnú

Kód projektu : 302020N211

Miesto realizácie: Súcit n.o. , mesto Veľké Kapušany

Celkové náklady:  1 329 201,22 €

Výška NFP:   1 262 741,16 €

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Špecifický cieľ : IROP-PO2-SC211-2017-17 - Podpora prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení)

Cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu je deinštitucionalizácia zariadenia Súcit n.o., Veľké Kapušany inštitucionálneho charakteru s kapacitou nad 40 miest v jednej budove zariadenia sociálnych služieb zaregistrované v registri poskytovateľov sociálnych služieb vedenom na Košickom vyššom územnom celku, poskytujúce sociálnu službu pobytovou formou pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek.

Aktivity projektu:   

 1 - Aktivita č. 1 -  Výstavba 5 nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb Súcit n.o., Veľké Kapušany

Výstupy projektu: Cieľom deinštitucionalizácie v zariadení Súcit n.o. je integrácia 20 prijímateľov sociálnej služby na Zelenej 275, do komunity spoločnosti, prostredníctvom vytvorených podmienok pre nezávislejší a plnohodnotnejší život.


 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 24.01.2019 13:00
Upravené: 03.12.2019 08:48

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001