Zlepšenie výučby v odborných učebniach Základnej školy, T.J. Moussona 4 v Michalovciach

Žiadateľ : mesto Michalovce

Názov projektu: Zlepšenie výučby v odborných učebniach Základnej školy, T.J. Moussona 4 v Michalovciach

Kód projektu : 302020J237

Miesto realizácie: mesto Michalovce

Celkové náklady:  17 553,92 €

Výška NFP:   16 676,22 €

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Špecifický cieľ : IROP-PO2-SC222-2016-13 Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách

Cieľ projektu: Cieľom projektu je zvyšovanie kvality vzdelávania a zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy v nadväznosti na výučbu jazykov, profesijnú orientáciu a na potreby trhu práce; zlepšením podmienok výučby zlepšiť aj výsledky žiakov v národných meraniach dosiahnutých vedomostí.

Aktivity projektu:   

 1 - Aktivita č. 1 -  Obstaranie jazykových učební na ZŠ, T.J. Moussona 4 

Výstupy projektu: Výsledkom projektu budú dve plne funkčné jazykové odborné učebne na Základnej škole, T.J. Moussona 4  v meste Michalovce. Zakúpené technológie budú v maximálnej miere využívané vo vyučovacom procese,  aj v záujmovom cudzojazyčnom vyučovaní v popoludňajších hodinách (príprava na jazykové olympiády), v popoludňajších hodinách na školenia pedagógov v rámci kontinuálneho vzdelávania (napr. Základná škola, T.J. Moussona 4 je školiacim strediskom centra EDULAB).Pedagógovia budú aktívne využívať zakúpené pomôcky vo vyučovacom procese tak, aby bola zabezpečená dlhodobá udržateľnosť projektu aj po jeho skončení.  

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 28.02.2020 07:55
Upravené: 28.02.2020 08:03

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001