Zlepšenie výučby v odborných učebniach Základnej školy, Školská 2 v Michalovciach

Žiadateľ : mesto Michalovce

Názov projektu: Zlepšenie výučby v odborných učebniach Základnej školy, Školská 2 v Michalovciach

Kód projektu : 302021J073

Miesto realizácie: mesto Michalovce

Celkové náklady:  58 324,73 €

Výška NFP:   55 408,49 €

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Špecifický cieľ : IROP-PO2-SC222-2016-13 Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách

Cieľ projektu: Cieľom projektového zámeru je zvyšovanie kvality vzdelávania a zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy v nadväznosti na výučbu jazykov, profesijnú orientáciu a na potreby trhu práce; zlepšením podmienok výučby zlepšiť aj výsledky žiakov v národných meraniach dosiahnutých vedomostí. Projektom sa na škole vytvoria 2 odborné učebne – odborná jazyková učebňa a digitálna školská knižnica.

Aktivity projektu:   

 1 - Aktivita č. 1 - Obstaranie jazykovej učebne 

2 - Aktivita č. 2 - Obstaranie školskej knižnice

Výstupy projektu: Projekt prispeje ku zvýšeniu kľúčových kompetencií žiakov, zmení ich prístup  z pasívneho učenia na aktívne. Prispeje k modernizácií metód výučby, učebných materiálov. Realizácia projektu zvýši praktické a odborné zručnosti žiakov v rôznych cudzích jazykoch a tak efektívnejšie a kvalitnejšie ich pripraví pre potreby profesijnej orientácie. Všetky modernizované odborné učebne bude využívať každoročne minimálne 342 žiakov. Projekt podporí inkluzívne vzdelávanie vzhľadom na integráciu detí z MRK (min. 10 % žiakov školy) a taktiež podporí celoživotné vzdelávanie vzhľadom na aktivity školy v oblasti celoživotného vzdelávania.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 15.01.2020 08:09
Upravené: 15.01.2020 08:24

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001