Zlepšenie výučby v odborných učebniach Základnej školy, Okružná 17 v Michalovciach

Žiadateľ : mesto Michalovce

Názov projektu: Zlepšenie výučby v odborných učebniach Základnej školy, Okružná 17 v Michalovciach

Kód projektu : 302020J305

Miesto realizácie: mesto Michalovce

Celkové náklady:  8 555,96 €

Výška NFP:   8 128,16 €

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Špecifický cieľ : IROP-PO2-SC222-2016-13 Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách

Cieľ projektu: Cieľom projektu je zvyšovanie kvality vzdelávania a zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl v nadväznosti na výučbu technických a prírodovedných predmetov, profesijnú orientáciu a na potreby trhu práce; zlepšením podmienok výučby zlepšiť aj výsledky žiakov v národných meraniach dosiahnutých vedomostí.

Aktivity projektu:   

 1 - Aktivita č. 1 -  Obstaranie jazykovej učebne na ZŠ, Okružná 17

Výstupy projektu: Projekt prispeje ku zvýšeniu kľúčových kompetencií žiakov, zmení ich prístup z pasívneho učenia na aktívne. Prispeje k modernizácií metód výučby, učebných materiálov. Realizácia projektu zvýši praktické a odborné zručnosti žiakov v rôznych cudzích jazykoch a tak efektívnejšie a kvalitnejšie ich pripraví pre potreby profesijnej orientácie. Odbornú učebňu bude využívať každoročne minimálne 813 žiakov. Projekt podporí celoživotné vzdelávanie vzhľadom na aktivity školy v oblasti celoživotného vzdelávania. Zakúpené technológie budú v maximálnej miere využívané vo vyučovacom procese,  v záujmovom cudzojazyčnom vyučovaní v popoludňajších hodinách (príprava na jazykové olympiády), v popoludňajších hodinách na školenia pedagógov v rámci kontinuálneho vzdelávania.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 28.02.2020 07:55
Upravené: 28.02.2020 08:03

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001