Zlepšenie výučby v odborných učebniach Základnej školy, Kpt. Nálepku 16 v Michalovciach

Michalovce - Zlepšenie výučby v odborných učebniach Základnej školy, Kpt. Nálepku 16 v Michalovciach

Názov projektu: Zlepšenie výučby v odborných učebniach Základnej školy, Kpt. Nálepku 16 v Michalovciach

Kód projektu : 302020J318

Miesto realizácie: mesto Michalovce

Celkové náklady:  54 980,72 €

Výška NFP:   52 231,68  €

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Špecifický cieľ : IROP-PO2-SC222-2016-13 Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách

Cieľ projektu: Cieľom projektu je zvyšovanie kvality vzdelávania a zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl v nadväznosti na výučbu technických a prírodovedných predmetov, profesijnú orientáciu a na potreby trhu práce; zlepšením podmienok výučby zlepšiť aj výsledky žiakov v národných meraniach dosiahnutých vedomostí.

Aktivity projektu:   

 1 - Aktivita č. 1 -  Obstaranie učebne chémie na ZŠ, Kpt. Nálepku 16 

Výstupy projektu: Projekt prispeje ku zvýšeniu kľúčových kompetencií žiakov, zmení ich prístup  z pasívneho učenia na aktívne. Prispeje k modernizácií metód výučby, učebných materiálov. Realizácia projektu zvýši praktické a odborné zručnosti žiakov v prírodovedných predmetoch a tak efektívnejšie a kvalitnejšie ich pripraví pre potreby profesijnej orientácie. Všetky modernizované odborné učebne bude využívať každoročne minimálne 300 žiakov.Projekt podporí inkluzívne vzdelávanie vzhľadom na integráciu detí z MRK a taktiež podporí celoživotné vzdelávanie vzhľadom na aktivity školy v oblasti celoživotného vzdelávania.

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 24.01.2019 13:00
Upravené: 03.12.2019 08:49

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine