Zlepšenie výučby v odborných učebniach Základnej školy, J.A. Komenského 1 v Michalovciach

Žiadateľ : mesto Michalovce

Názov projektu: Zlepšenie výučby v odborných učebniach Základnej školy, J.A. Komenského 1 v Michalovciach

Kód projektu : 302021J301

Miesto realizácie: mesto Michalovce

Celkové náklady: 43 741,27   €

Výška NFP:  41 554,21  €

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Špecifický cieľ : IROP-PO2-SC222-2016-13 Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách

Cieľ projektu : Cieľom projektu je zvyšovanie kvality vzdelávania a zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy v nadväznosti na výučbu prírodovedných predmetov, profesijnú orientáciu a na potreby trhu práce; zlepšením podmienok výučby zlepšiť aj výsledky žiakov v národných meraniach dosiahnutých vedomostí.

Aktivity projektu:   

 1 - Aktivita č. 1 - Stavebné úpravy učebne chémie na ZŠ, Komenského 1

Výstupy projektu: Projektom sa vytvorí jedna odborná učebňa chémie

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 27.11.2019 10:44
Upravené: 03.12.2019 08:45

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine