Zlepšenie technického vybavenia školskej knižnice a polytechnickej učebne v ZŠ Gemerská 1, Plešivec

Žiadateľ : obec Plešivec

Názov projektu: Zlepšenie technického vybavenia školskej knižnice a polytechnickej učebne v ZŠ Gemerská 1, Plešivec

Kód projektu : 302021K421

Miesto realizácie: obec Plešivec

Celkové náklady:  103 877,35 €

Výška NFP:   98 683,48 €

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Špecifický cieľ : IROP-PO2-SC222-2016-13 Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách

Cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu je: Prispieť k zvýšeniu kvality života, vzdelávania, kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Gemerská 1, Plešivec, prostredníctvom rozvoja vzdelávacej, výcvikovej infraštruktúry a tým prispievať k zabezpečeniu udržateľného poskytovania kvalitnejších verejných služieb.

Aktivity projektu:   

 1 - Aktivita č. 1 - Obstaranie školskej knižnice 

2 - Aktivita č. 2 - Obstaranie polytechnickej učebne

Výstupy projektu: Realizáciou projektu sa zlepší technické vybavenie zastaraných, resp. absentujúcich učební v ZŠ, zároveň projekt prispeje k zvýšeniu kľúčových kompetencií žiakov ZŠ, k zlepšeniu čitateľskej gramotnosti a k rozvoju vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry. V rámci realizácie projektu bude vybudovaná nová polytechnická učebňa a nová školská knižnica vrátane čitárne a rozšírenia knižného fondu. Modernizáciou didaktických pomôcok a interiérového vybavenia bude zriadená polytechnická učebňa a školská knižnica s čitárňou za účelom poskytovania kvalitnej výučby predmetov so zvýšenou bezpečnosťou pri ich výučbe.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 15.01.2020 08:09
Upravené: 15.01.2020 08:24

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine