Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka, Palín

Obec Palín

Názov projektu : Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka, Palín

Kód projektu : 302020J940

Miesto realizácie: obec Palín

Celkové náklady:  93 357,26 €

Výška NFP : 88 689,40 €

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Špecifický cieľ : IROP-PO2-SC222-2016-13 Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách

Cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu je prispieť k zvýšeniu kvality života, vzdelávania, kľúčových kompetencií žiakov ZŠ, prostredníctvom rozvoja vzdelávacej, výcvikovej infraštruktúry a tým prispievať k zabezpečeniu udržateľného poskytovania kvalitnejších verejných služieb.

Aktivity projektu:   

 1 - Aktivita č. 1 -  obstaranie jazykovej učebne

2 - Aktivita č. 2 - obstaranie prírodovednej učebne – biologickej/chemickej

3 - Aktivita č. 3 - obstaranie IKT učebne

4 - Aktivita č. 4 - stavebno-technické úpravy

Výstupy projektu: Realizáciou projektu sa dosiahne riešenie existujúceho problému, konkrétne zlepšenie technického vybavenia zastaraných, resp. absentujúcich učební v ZŠ, zároveň prispeje k zvýšeniu kľúčových kompetencií žiakov ZŠ, k zlepšeniu počítačovej gramotnosti a prispeje k rozvoju vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry. Vybuduje sa  nová prírodovedná učebňa a zmodernizuje sa  jazykovú a IKT učebňu. Modernizáciou didaktických pomôcok a interiérového vybavenia budú zriadené odborné učebne za účelom poskytovania kvalitnej výučby predmetov so zvýšenou bezpečnosťou pri ich výučbe. 


 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 24.01.2019 13:00
Upravené: 03.12.2019 08:48

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine