Zebralandia – obnova exteriéru MŠ Severná v Moldave nad Bodvou

Žiadateľ : Mesto Moldava nad Bodvou

Názov projektu: Zebralandia – obnova exteriéru MŠ Severná v Moldave nad Bodvou

Kód projektu : 302021BNA9

Miesto realizácie: mesto Moldava nad Bodvou

Celkové náklady:  139 514,34 €

Výška NFP:   132 538,62 €

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Špecifický cieľ : IROP-PO2-SC221-2021-67 Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

Cieľ projektu: Projekt rieši obnovu oplotenia Materskej školy Veselá zebra v Moldave nad Bodvou a vytvorenie rôznych oblastí v areáli materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania. Areál materskej školy by predstavoval mestečko – Zebralandia, ktoré by bolo rozdelené do 4 zón. Cieľom projektu je v materskej škole vytvoriť prírodnú záhradu, ktorej súčasťou je exteriérová ekoučebňa, mlatový chodník, záhrada s vyvýšenými záhonmi a dopravné ihrisko. Po revitalizácii priestoru a jeho následným dotvorením didaktickými prostriedkami vznikne zelená učebňa v prírode - miesto pre zážitok, poznávanie, učenie, experimentovanie, na cvičenie, voľné hry, ale aj relax.

Aktivity projektu:    

1 - Aktivita č. 1 -  Zebralandia - obnova exteriéru MŠ Severná v Moldave nad Bodvou

Výstupy projektu: Po realizácii navrhovaných opatrení a zmien dôjde k vytvoreniu nových exteriérových priestorov (zelenej učebne), v ktorých sa budú môcť deti zdržiavať a učiť sa novým veciam z bežného života interaktívnym spôsobom. Medzi socio- ekonomické prínosy projektu prostredníctvom zrenovovanie areálu škôlky môžeme zaradiť zlepšenie kvality vzdelávacie procesu, možnosti rozšírenia kapacít škôlky, väčšej bezpečnosti zrenovovaním oplotenia, pričom nedôjde k výrubu stromov, ktoré svojimi koreňovými systémami poškodzujú nie len oplotenie škôlky ale aj okolité chodníky, estetizáciu a atraktivizáciu prostredia škôlky.Koncepcia projektu je postavená na trvalej udržateľnosti jeho prínosov. Realizácia predkladaného projektu zabezpečí vytvorenie dlhodobo prístupného moderného vzdelávacieho prostredia pre deti potrebným materiálnym vybavením na jeho udržiavanie a trvalé zlepšovanie. Výsledky projektu budú využívané v rámci regulárneho vzdelávacieho procesu MŠ aj v ďalších rokoch po ukončení projektu na ďalších nových nastupujúcich ročníkoch. Nadväzujúcimi aktivitami bude aj ďalšia modernizácia vzdelávacieho programu MŠ. Úžitky z projektu tak budú mať dlhodobé účinky.


 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 09.03.2023 10:08
Upravené: 09.03.2023 10:11

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001