Ždaňa - Moderná polytechnická učebňa pre Základnú školu, Jarmočná 96, Ždaňa

Moderná polytechnická učebňa pre Základnú školu, Jarmočná 96, Ždaňa

Názov projektu: Moderná polytechnická učebňa pre Základnú školu, Jarmočná 96, Ždaňa

Kód projektu : 302021K080

Miesto realizácie: obec Ždaňa

Celkové náklady:  56 475,98 €

Výška NFP:   53 652,18 €

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Špecifický cieľ : IROP-PO2-SC222-2016-13 Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách

Cieľ projektu: Cieľom projektu je zlepšenie výsledkov žiakov v medzinárodnom, ako aj národnom meraní dosiahnutých vedomostí a ich úspešnosti na trhu práce. Zámerom je taktiež rozvoj materiálno-technického vybavenia základnej školy  z hľadiska jej funkcie ako centra celoživotného vzdelávania a jej sprístupnenie (podporených učební) pre verejnosť a poskytovateľom celoživotného vzdelávania v súlade so zákonom č. 568/2009 o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podpora základného vzdelávania bude preto v rámci IROP a projektu zameraná na budovanie a rekonštrukciu odbornej učebne a to konkrétne polytechnickej učebne na získanie praktických pracovných zručností pre žiakov základnej školy.

Aktivity projektu:   

 1 - Aktivita č. 1 -  Zriadenie modernej polytechnickej učebne pre ZŠ, Jarmočná 96, Ždaňa

Výstupy projektu: Polytechnickú učebňu budú využívať všetci žiaci školy.  Týždenne je na vyučovanie pracovného vyučovania, techniky a svetu práce, na každej hodine by bolo cca 15 – 17  žiakov, lebo tieto hodiny sa delia do maximálneho počtu 17 žiakov. V popoludňajších hodinách by sa v učebni realizovala krúžková činnosť. Už teraz v škole pracujú  krúžky pri predmete Technika – ročníky 5 - 9, všetci žiaci, pracovné vyučovanie - 4. roč. spolu cca 140 detí, krúžok- max 16 detí, v CV 4 máme 140 detí. V prípade, že škola bude mať novú a dobre vybavenú polytechnickú učebňu, bude tých krúžkov aj žiakov určite ešte viac. Zámerom obce v oblasti školstva je samozrejme budovať v obci kvalitnú, modernú a peknú školu, ktorá by bola lákadlom nielen pre rodičov, ale i pre žiakov.

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 20.08.2018 07:47
Upravené: 03.12.2019 08:50

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001