Základná škola Zlatá ul.2 Rožňava – jazyková učebňa a učebňa biológie

Žiadateľ : mesto Rožňava

Názov projektu: Základná škola Zlatá ul.2 Rožňava – jazyková učebňa a učebňa biológie

Kód projektu : 302021K564

Miesto realizácie: mesto Rožňava

Celkové náklady:  69 153,75 €

Výška NFP:   65 696,06 €

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Špecifický cieľ : IROP-PO2-SC222-2016-13 Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách

Cieľ projektu: Cieľom projektu je zvýšenie niektorých kľúčových kompetencií  žiakov školy, predovšetkým jazykových, environmentálnych, multikultúrnych, praktických a pracovných.

Aktivity projektu:   

1 - Aktivita č. 1 -  obstaranie jazykovej učebne

2 – Aktivita č.2 – obstaranie učebne biológie

Výstupy projektu: Projekt je zameraný na obstaranie novej učebne biológie a jazykovej učebne ako prostriedku na skvalitnenie a zvýšenie efektivity výučby biológie, anglického, nemeckého, ruského a francúzskeho jazyka a konverzácie v anglickom jazyku v rámci inovovaného školského vzdelávacieho programu.


 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 27.11.2019 10:44
Upravené: 03.12.2019 08:44

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001