Základná škola, Pribinova 34, Trebišov - obstaranie IKT učebne

Žiadateľ : mesto Trebišov

Názov projektu: Základná škola, Pribinova 34, Trebišov - obstaranie IKT učebne

Kód projektu : 302021J104

Miesto realizácie: mesto Trebišov

Celkové náklady:  18 367,67 €

Výška NFP:   17 449,29 €

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Špecifický cieľ : IROP-PO2-SC222-2016-13 Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách

Cieľ projektu: Projekt rieši ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám a investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry.

Aktivity projektu:   

 1 - Aktivita č. 1 -  Obstaranie IKT učebne

2 - Aktivita č. 2 - Stavebné úpravy

Výstupy projektu: Realizáciou hlavnej aktivity č. 1 obstarania IKT učebne a realizáciou hlavnej aktivity č. 2 stavebných úprav sa vytvorí príjemnejšie prostredie, zvýši sa komfort cieľovej skupiny pre absolvovanie vzdelávacej IKT aktivity. IKT učebňa bude spĺňať požiadavky súčasného štandardu ako aj trendov v oblasti edukácie, resp. spĺňať požiadavky z pohľadu vybavenosti (moderna multimediálna technika), funkčnosti a ergonómie.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 16.12.2019 10:36
Upravené: 16.12.2019 10:42

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001