Základná škola, Komenského 1962/8, Trebišov - obstaranie chemickej učebne

Žiadateľ : mesto Trebišov

Názov projektu : Základná škola, Komenského 1962/8, Trebišov - obstaranie chemickej učebne

Kód projektu : 302021J116

Miesto realizácie: mesto Trebišov

Celkové náklady:  33 336,65 €

Výška NFP:   31 669,82 €

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Špecifický cieľ : IROP-PO2-SC222-2016-13 Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách

Cieľ projektu: Projekt je realizovaný na Základnej škole na Komenského ulici, parc. č. 2332/8, v meste Trebišov. Projekt rieši ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám a investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry. Hlavný cieľ projektu napĺňa typ aktivít, ktorou je obstaranie chemickej učebne a zároveň dochádza k posilneniu ekonomického a sociálneho aspektu rozvoja. Podporenú školskú infraštruktúru základnej školy navštevuje 773 detí, z toho prvý stupeň tvorí 341 žiakov a druhý stupeň 432 žiakov.

Aktivity projektu:   

 1 - Aktivita č. 1 -  Obstaranie chemickej učebne

2 - Aktivita č. 2 -  Stavebné úpravy

Výstupy projektu: Realizáciou hlavnej aktivity č. 1 obstarania chemickej učebne a realizáciou hlavnej aktivity č. 2 stavebných úprav sa vytvorí príjemnejšie prostredie, zvýši sa komfort cieľovej skupiny pre absolvovanie vzdelávacej chemickej aktivity. Chemická učebňa bude spĺňať požiadavky súčasného štandardu ako aj trendov v oblasti edukácie, resp. spĺňať požiadavky z pohľadu vybavenosti (moderna chemická technika), funkčnosti a ergonómie.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 28.02.2020 07:55
Upravené: 28.02.2020 08:03

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine