Vytvorenie odbornej učebne pre polytechnickú výchovu a jej materiálno-technické vybavenie v ZŠ s VJM Veľké Trakany

Žiadateľ : obec Veľké Trakany

Názov projektu: Vytvorenie odbornej učebne pre polytechnickú výchovu a jej materiálno-technické vybavenie v ZŠ s VJM Veľké Trakany

Kód projektu : 302021K327

Miesto realizácie: obec Veľké Trakany

Celkové náklady:  56 148,24 €

Výška NFP:   53 340,83 €

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Špecifický cieľ : IROP-PO2-SC222-2016-13 Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách

Cieľ projektu: Cieľom navrhovaného projektu je zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy v súlade s požiadavkami ich budúcej profesijnej orientácie a potrebami trhu práce, prostredníctvom obstarania MTZ vybavenia odbornej učebne  a s tým súvisiacich stavebných úprav na ŽŠ s VJM Veľké Trakany.

Aktivity projektu:   

 1 - Aktivita č. 1 -  Stavebno-technické úpravy

2 - Aktivita č. 2 – Materiálno-technické vybavenie

Výstupy projektu: Žiaci vo vzniknutej polytechnickej učebni získajú praktické vedomosti a zručnosti v oblasti ručného a strojového obrábania dreva a kovov, ktoré sú základom stredoškolských odborov ako agromechanizátor, opravár a poľnohospodárska výroba./Prehĺbenie spolupráce s SOŠ Pribeník, ktorá pripravuje odborníkov v poľnohospodárskych a potravinárskych odboroch/.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 15.01.2020 08:09
Upravené: 08.07.2021 12:42

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine