Výstavba Zariadenia opatrovateľskej služby v obci Kazimír

Žiadateľ : Zlatý život, n.o.

Názov projektu: Výstavba Zariadenia opatrovateľskej služby v obci Kazimír

Kód projektu : 302020W493

Miesto realizácie: Obec Kazimír

Celkové náklady:  735 979,78 €

Výška NFP:   699 180,79 €

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Špecifický cieľ : IROP-PO2-SC211-2018-34 - Podpora a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni

Cieľ projektu: Celkovým cieľom projektu je „Zlepšenie kvality života obyvateľov odkázaných na pomoc inej osoby a sociálne služby a zabezpečenie ich návratu a začlenenia do bežného života komunity, ktorá umožní ich plnohodnotný život “

Aktivity projektu:

1 - Aktivita č. 1 -   Výstavba nového objektu Zariadenia opatrovateľskej služby

2 - Aktivita č. 2  - Zakúpenie vybavenia objektu Zariadenia opatrovateľskej služby

Výstupy projektu: Projekt výrazne prispeje k zlepšeniu situácie v poskytovaní pobytových sociálnych služieb v okrese Trebišov, avšak vzhľadom na trvalý záujem o umiestnenie na pobyt od obyvateľov z celého Košického samosprávneho kraja  v rámci okresu Trebišov, bude mať projekt vplyv aj na zlepšenie  situácie v celkom kraji. Vytvorením podmienok pre pobyt  a poskytovanie sociálnych pobytových služieb na komunitnej báze sa dosiahne zlepšenie kvality života klientov a možnosť ich lepšieho začlenenia do bežného života komunity, než je tomu u inštitucionálnych zariadení a minimalizuje sa pocit sociálneho vylúčenia klientov. Priestory zariadenia im poskytnú vhodné podmienky pre čo najdôstojnejší bežný život a rehabilitačno terapeutický účinok z výkonu bežných činností. Vzhľadom na komunitný charakter zariadenia je možné predpokladať tiež nižší stupeň stresovej záťaže pre klientov a styk s rodinou. Klientom sa  zlepšia podmienky na ich individuálny rozvoj a začlenenie do spoločnosti.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 30.11.2020 08:26
Upravené: 09.07.2021 10:39

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról